Автоматизация на вериги

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest позволяват автоматизация на вериги от магазини и ресторанти. При съставяне на такава система е желателно да се дефинират и спазват определени правила за построяване на мрежата и управление на данните.

Съдържание

Основни положения

При верига от обекти има следните основни положения:

 1. Всички обекти работят по аналогични правила и с еднаква или подобна база от данни;
 2. Обектите обменят данни с централен офис и помежду си;
 3. Управлението на цялата дейност се извършва от централно място;
 4. Съществуват администратори, които наблюдават системата и внасят корекции в нейната работа.

Добрите практики за създаване на такава мрежа изискват и съответни действия на организационно ниво, например:

Технология за връзка

Когато се изграждат вериги от магазини или ресторанти, в основата на дейността е връзката между обектите. Съществуват няколко технологии за работа, които позволяват осъществяване на такава връзка:

 1. Репликация между няколко SQL сървъра. Това е предпочитаната технология, която гарантира безпроблемна работа, дори ако връзката прекъсне;
 2. Директна връзка между различни офиси на ниво IP адреси. Това също е много прогресивна технология;
 3. Създаване на VPN между отделните обекти;
 4. Обмен чрез Off-Line режим. Продуктите на Microinvest поддържат този сравнително остарял метод за работа на такава система;
 5. Обмен на операции между различните бази. Тази технология наподобява Off-Line режимът при ръчно управление на документите;
 6. Всеки обект работи с отделна база и се консолидират само справките.

Повечето от тези технологии са добре описани в настоящата база от знания и могат да се приложат без допълнителни инвестиции. Част от техническата документация за управление на SQL сървърите е публикувана на сайта.

Права на достъп

Изключително важно е да се определят и делегират правата на достъп. Приоритетно е да се въведат роли и да се назначат отговорности. Без това разпределение системата няма да може да е хомогенна. Правата на достъп се задават в базата от данни и на самите работни места. Правата не се различават спрямо единичен магазин, но трябва да се предвидят всички задължения, които ще се изпълняват от служителите в различните обекти. Защитата на данните се основава върху правата на достъп.

Принципи на изграждане на базата

При вериги от магазини или ресторанти е важно правилното изграждане на базата от данни и нейното централно управление. В сила са следните принципи:

 1. Номенклатурата на базата от данни се изгражда от едно централно място;
 2. Въвеждат се максимално детайлни номенклатури, съобразени с дейността. Не се оставят непопълнени или неясни позиции;
 3. Изграждат се принципи на построяване на кодове, стоки, групи и други. Тези принципи стават задължителни за изпълнение от всички оператори;
 4. Базата от данни се размножава по обектите;
 5. Въвеждат се правила и ограничения за операторите, по начин, който защитава данните от неправилно въвеждане.

Синхронизиране на номенклатурите

Синхронизирането на номенклатурите се изпълнява чрез спазване на правила за въвеждане на нов елемент. Необходима е политика на компанията относно това кой, кога и къде въвежда новите артикули. При работа в реално време, чрез SQL сървър този процес може да се изпълни на всяко работно място. При работа чрез обмен на данни е желателно този процес да се извършва единствено в централния офис. От особена важност е да съвпадат кодовете на номенклатурите.

Номерация по обекти

В повечето от случаите се използва настройката за номерация по обекти. Чрез тази настройка всеки обект използва собствен диапазон на номерата на документите, което позволява сравнително автономна работа на отдалечени обекти, без да се засичат отделните документи.

Мониторинг на системата

Задължение на системните администратори е да изпълняват непрекъснат мониторинг на системата. При наличие на отдалечени работни места в други магазини е важно да се проследява стабилността на цялата система. За постигане на тази цел се изпълняват следните стъпки:

 • Периодична проверка на справките по места и в централния офис;
 • Наблюдаване на натоварването на системата и дали данните постъпват през очакваните периоди;
 • Следене за спазване на правилата при въвеждане на номенклатури;
 • Следене за спазване на графика за предаване на данни и съответната им обработка в централния офис;
 • Оптимизация на системата и избягване на евентуални грешки или слабости.

Към посочените изисквания е желателно да се добави и правилно проектиране на мощността на сървърите. При работа с много работни места е възможно натоварването да се увеличи лавинообразно и да затрудни работата на сървърите.

Версии на продуктите

Система от няколко обекта е напълно работоспособна единствено, ако всички версии на продуктите са еднакви върху всички работни места. Това е задължително условие и няма алтернатива.

Полезни връзки

Лични инструменти