Амбалаж

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В Microinvest Склад Pro има мощна технология за управление на амбалаж. Технологията е базирана върху операция Консигнация, специално ценово правило и комплект индивидуални документи за амбалаж.

Съдържание

Последователност на работа

За подготовка на системата е необходимо да се изгради ценово правило. Това правило има посочените свойства:

  1. Стоките и амбалажа се поставят в различни групи, обособени по вида на амбалажа;
  2. За определена група от стоки при определено количество от стоките автоматично се генерира нова операция „Консигнация“ с кратно количество на амбалажа;
  3. Правилото се прилага при операция Продажба и се активира автоматично;
  4. При изпълнение на Продажба от указаните стоки се съставя автоматична операция Даване на консигнация с количеството на амбалажа;
  5. Цената (стойността) на амбалажа е част от ценовото правило.

Процеси за управлението на амбалажа

При попълване на продажба се избират всички стоки, които се предават на търговеца. В момента на запис на операцията, чрез ценовото правило се калкулира количеството на амбалажа, което е необходимо за стоките в документа. Програмата отваря автоматична операция Консигнация, която е попълнена с амбалажа в съответната пропорция. Създадените две операции се отнасят като:

  • Продажба за стоките, поръчани от клиента;
  • Консигнация към клиента за амбалажа, който може да бъде върнат към търговеца.

По този начин амбалажът се зачислява към клиента, изписва се от склада, но не се продава. Клиентът трупа задължение за получения амбалаж. Задължението е видимо чрез справка за стоки, дадени на консигнация.
Тази процедура е автоматична, но тя може да се коригира преди запис. Редакция е възможна в случаите, когато клиентът не получава амбалаж, използва свой такъв или има друго обстоятелство, променящо количеството амбалаж.
Съществува документ, който комбинира двете операции (продажби на стоки и даване на амбалаж на консигнация) върху един печатен лист.

Връщане на амбалаж

Когато клиентът връща амбалажа, се изпълнява операция „Връщане от консигнация“. Задължението на клиента за получен амбалаж се намалява. Отпечатва се съответен документ.

Загубване, унищожаване, замяна на амбалаж

В случаите, когато съответния амбалаж на клиента е повреден, загубен или липсва се изпълнява операция „Отчитане на консигнация“. В този случай материалното задължение на клиента се намалява, но се извършва продажба на амбалажа по въведените в системата цени. По този начин клиентът заплаща предоставения му амбалаж.

Други особености

При създаване на цялата технология могат да се отбележат следните особености:

  1. Ценовото правило се създава на базата на формули, не е възможно създаването му чрез стандартния интерфейс. Обикновено това се извършва от сервизен специалист;
  2. По желание на потребителите могат да се подменят документите във вид, удобен за приемо-предавателни действия на амбалажа;
  3. При въвеждането на амбалажа, в ценовото правило се поставят цени по съответните елементи. Така ще има остойностяване при повреда или загуба на амбалажа.

Полезни връзки

Лични инструменти