Анализ на данни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Понякога се случва ситуация, при която техническите специалисти трябва да анализират данните на клиента. Най-често това се случва когато има определени затруднения при използване на системата, неправилни настройки или грешно въведени параметри. Чрез предварително дефинирана методика за изпращане и получаване на данните, клиентите могат да съдействат на специалистите за бързо решаване на възникналите затруднения.

Съдържание

Кога се изпращат данни?

Основната част от задачите за настройка на програмните продукти могат да се решат по телефон. Част от задачите изискват по-сериозна намеса на специалист и тогава се използва Дистанционен достъп през Internet. Съществуват случаи, когато определен проблем не може да бъде диагностициран при клиента и трябва да се направи анализ в офиса на производителя на софтуера. В този случай е важно да се изпратят и получат реалните данни, базата на клиента, настройките на системата и вида на периферните устройства.

Примерни проблеми от такъв род

За по-ясно описване на проблеми, които изискват изпращане на данните може да се посочи следния абстрактен пример:

  • При клиент тестовата база работи, създадена в Microinvest отпечатва фискални бележки;
  • Собствената база не печата фискални бележки. Устройството „мълчи“.

Тъй като няма лесен начин за отдалечен анализ на този проблем, единствената възможност е да се получи клиентската база данни и настройките на системата. Тогава може да се провери, че има несъответствие. Вероятно такова несъответствие може да е разминаване на данъчните групи на стоките (в тестовата база е един процент ДДС, при апарата е същия, при реалната база е въведен друг процент ДДС и апаратът се „сърди“). Решението е точно чрез изпращане и проверка на базата данни.

Какво е необходимо да се изпрати и получи?

За да може да се направи отдалечен анализ на системата е необходимо изпращането на следните данни:

  1. Текущата база от данни;
  2. Пълно описание на възникналия проблем, придружено с примери или снимки на екрана;
  3. Log файловете на текущото работно място;
  4. Настройката на определената програма, на която трябва да се анализира поведението;
  5. Евентуални допълнителни файлове за обмен, ако има връзка с други продукти или системи.

Изпращането на допълнителни данни също може да подпомогне анализа. Като допълнителни данни могат да се посочат конкретни баркодове, настройка на документи, пароли и други.

Описание на проблема

Най-важното действие е пълно и детайлно описание на възникналия проблем. Без такова описание често не може да се направи анализ защото техническия специалист не знае какво да проследи. Понякога именно определена последователност на действия от страна на оператора води до неочаквани резултати и ако няма описание на изпълнените стъпки не може да се възпроизведе ситуацията. Затова описанието на проблема трябва да е подробно, с примери и конкретни стоки от базата данни.

Изпращане на базата от данни

В зависимост от типа SQL сървъра или Access база е необходимо да се направи архив на базата и този архив да се изпрати към техническия отдел на Microinvest. Архивите се правят чрез средствата на SQL сървърите и трябва да позволяват отдалечено възстановяване на данните. При Access базата е по-лесно, копира се един файл и той се изпраща по e-mail. Препоръчително е базата да бъде архивирана с WinZIP или WinRAR, за да се смали нейния обем и за по-лесно преминаване през антивирусните защити.

Изпращане на Log файловете

При регистриране на грешка или друга нещатна ситуация, всяка програма създава log файл и там записва техническа информация за проблема. Чрез разглеждане на съдържанието на този log файл може да се добие представа за външни фактори, например стабилност на мрежа, надеждност на сървърите, наличие на памет и други параметри. За по-добър анализ на проблемите, освен базата е желателно да се изпраща и log файла. Така вероятността за правилна корекция е много по-висока и проблемите се елиминират по-качествено.
Log файловете се намират в отделна папка, която е описана в Базата знания.

Изпращане на настройките на продукта

Освен базата и описанието на проблемите, от изключителна важност е да се изпратят и настройките на програмните продукти. Най-лесно това става, като се изпратят следните файлове:

  1. App.config от папката с данните на Microinvest Склад Pro;
  2. LiteApp.config от папката с данните на Microinvest Склад Pro Light;
  3. config файловете на всички други продукти.

Понякога е възможно определено поведение на продукта да е провокирано от грешна настройка или взаимно противоречиви параметри.

Изпращане на други файлове

Всички съпътстващи файлове могат да подпомогнат анализа и да донесат допълнителна информация. Затова Microinvest приветства изпращането на всички тези файлове. Достатъчно е те да бъдат архивирани и да притежават кратко описание на тяхното съдържание. Допълнителните файлове могат да са снимки на екрана, копие на папки, архиви и други.

Други

Като отговорен производител Microinvest гарантира конфиденциалността на данните и всички получени параметри на системата. След завършване на анализа базите се премахват и не се съхранява архив. Клиентите могат да получат договор за конфиденциалност, ако това се налага от реалната работа на обекта.

Полезни връзки

Лични инструменти