Архивиране през Microinvest Архи Pro

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Архи Pro е мощна програма за автоматизация на процесите на архивиране и възстановяване на данните. Програмата работи автономно и може да обслужва различни база от данни, при различни SQL сървъри. Програмата поддържа следните бази данни:

 • Microsoft Access
 • MSDE
 • MySQL
 • Microsoft SQL

Системата може да архивира както автоматично, така и ръчно във всеки един момент.

Съдържание

Работа с Microinvest Архи Pro

Съществуват редица изисквания за коректната работа с Microinvest Архи Pro:

 • При работа с SQL сървър, Microinvest Архи Pro задължително се инсталира на компютъра, където е инсталиран MSDE, MySQL или Microsoft SQL сървъра.
 • При работа с база данни в Access формат, програмата се инсталира на компютъра, който съхранява базата данни.
 • За правилна инсталация и функциониране на продукта се изискват Администраторски права от операционната система.
 • Архивният файл се именува според настройката на архивиращата система, като файл Microinvest_2010_01_26_15_12_33.zip означава:
  • Името на архивираната база - Microinvest;
  • Датата на архивиране, на която е създаден архивния файл - 26 януари 2010;
  • Часът на архивиране-12:33 часа.
 • Потребителят на SQL сървъра трябва да има права за четене и запис върху логическия диск или директорията, в която ще се създават архивите. Ако няма съответните права, Microinvest Архи Pro ще изведе съобщение за грешка „Възникна грешка при архивирането“ с описание на проблема, а в информацията “Description” ще е изписано “Could not open backup device”. Това означава, че SQL сърварът няма права за достъп до директорията, която сте избрали в Microinvest Архи Pro.

Настройка и конфигуриране

При първоначално стартиране на Microinvest Архи Pro се стартира помощника за конфигуриране. Чрез този помощник се задават всички параметри за работа на програмата. В общия случай конфигурирането е еднократно, докато работата на програмата е непрекъсната.

Примерна конфигурация

Стъпка 1: Избор на сървър
След появяване на конфигураторът се натиска бутон „Напред“ и се отваря прозорец „Избор на сървър“. В полето „Тип на базата данни“ от падащото меню се посочва сървъра, в случая „SQL Server“. В полето „Сървър“ се попълва IP адреса на сървъра, който обслужва базата от данни. В полето „Име на потребител“ се попълва името на SQL потребителя, в случая „sa“. В поле „Парола“ се попълва паролата за връзка със SQL сървъра, например „passw0rd“. Паролата трябва да съответства на тази, зададена в другите продукти. За да се провери връзката със сървъра, е необходимо да се натисне бутон „Тест на връзката“. Ако всички данни са били попълнени правилно, програмата ще съобщи „Връзката с базата данни е направена успешно“. В момента, в който получим потвърждение, можем да преминем към следващата стъпка чрез натискане на бутон „Напред“.

Стъпка 2: Избор на база данни
След успешното попълване на данните от предходната стъпка се появява прозорец „Избор на база данни“, който е разделен на две половини. В лявата част се намират базите данни, които са налични на сървъра, докато в дясната ще бъдат избрани базите, които е необходимо да се архивират. С помощта на мишката се избира базата, която ще бъде архивирана и след това се натиска бутон „>“, който сочи към десния прозорец. Името на базата се премества от левия прозорец в десния. Така в десния прозорец избираме една или няколко бази от данни, които ще бъдат архивирани. След като изборът на бази е завършен се натиска бутон „Напред“.

Стъпка 3: Настройки на архивирането
Следващата стъпка определя настройките на архивирането. Появява се прозорец „Настройки на архивирането“, като в поле „тип на архива“ избираме „Стандартен“ (препоръчително е да запазим предложението, което програмата е направила). В „Максимален брой архиви“ въвеждаме максимума на съхранените архивни файлове. Особено важно е да зададем „Папка на архива“, където ще се съхраняват архивите. Чрез бутона за избор на папка се избира желаната от нас директория, препоръчително „D:\Backup“. Във „Формат на името“ се избира автоматичното създаване на име на файла. Препоръчително е форматирането на датата и часа след името на вашата база, в случая „Microinvest_yyyy_MM_dd_HH_mm_ss“, където yyyy е годината, ММ е месеца, dd е деня от месеца, HH е часът, mm са минутите, ss са секундите. Под падащото меню за избор на формат на име на архива има поле с преглед на форматирането. След успешната настройка на тези параметри се натиска бутон „Напред“.

Стъпка 4: График на архивирането
Идва време за задаване на график на архивиране. Появява се прозорец „График на архивирането“, в който се настройва времето за автоматично архивиране. Чрез „Тип на архивирането“ се избира на каква основа да работят таймерите. Възможностите са:

 • „На час“;
 • „На ден“;
 • „На седмица“,

като в примера ще изберем да се архивира на всеки три часа. Затова в „Тип на архивирането“ се избира „На час“, в полето „Интервал“ се избира „3“. Така програмата ще архивира на всеки три часа. След като е извършена тази настройка, се натиска бутон „Напред“ за преминаване към следващата стъпка.

Стъпка 5: Преглед на зададените настройки
Появява се прозорец „Преглед на зададените настройки“, в който са описани всички настройки, избрани до момента в помощника за конфигуриране. Ако всички настройки съответстват на изискваните параметри, се натиска бутон „Напред“.

Стъпка 6: Финал
Това е последната стъпка в конфигурирането на приложението. Появява се прозорец от съветника за конфигуриране. Желателно е да се постави отметка „Архивирай сега“ и да се натисне бутон „Край“. Така програмата ще извърши записване на настройките и след това ще изпълни архивирането.
След успешно конфигуриране, приложението се минимизира в трей менюто на Windows. За да бъде отворено в режим на настройка, е необходимо да се щракне два пъти върху иконата. Тогава се визуализира менюто на приложението, описано в раздела "Работа с приложението".

Работа с приложението

Microinvest Архи Pro е разделено на няколко таба. Всеки един от тях изпълнява определени функции.

 1. Таб „Архивиране“: в него са описани настройките за автоматично архивиране. В долната част на екрана се показва датата на последния архив и датата на следващия архив. В този екран има бутон за ръчното архивиране.
 2. Таб „Възстановяване“: в него се показват всички архиви от директорията, която сте задали в настройките при конфигуриране на Microinvest Архи Pro и бутон за възстановяване на архивен файл.

Допълнителни бутони

 1. Регистрация – служи за лицензиране на приложението;
 2. Скриване – служи за скриване на приложението в трей менюто на Windows;
 3. Конфигуриране - стартира помощника за конфигуриране на Microinvest Архи Pro;
 4. Изход - за затваряне на приложението.

Полезни връзки

Лични инструменти