Бърза настройка на системата

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съществува оптимизирана технология за настройка на програмните продукти на Microinvest в процеса на внедряване на система при нов клиент. Дефинирането на универсални правила увеличават шансовете за успех и безпроблемна настройка на продуктите. Въвеждането и използването на препоръчителна последователност подобрява процесите и подпомага партньорите за оптимизирането на тяхната ефективност.

Съдържание

Понятието „чек-лист“

При сложни и отговорни системи съществува понятието „Чек-лист“. Чрез него се следват стандартни стъпки за подготовка, проверка и внедряване на продуктите. Това елиминира възможностите за пропуск на някоя стъпка и унифицира поведението на продукта при различни системи и конфигурации.

Препоръчителна последователност за внедряване на системата

Препоръчителната последователност за въвеждане на продуктите на Microinvest в експлоатация е:

 1. Инсталация на набор от необходими програмни продукти на всички компютри;
 2. Инсталация и подготовка на SQL сървъра, ако такъв е предвиден към системата;
 3. Създаване на работна база от данни и връзка на всички работни места именно към тази база от данни;
 4. Определяне на основните настройки на системата – работа при цени с ДДС, партиди, автоматично производство и други;
 5. Въвеждане на номенклатурите в базата от данни чрез Microinvest Склад Pro. Проверка на структурата в зависимост от вида на организацията;
 6. Добавяне на реални фискални устройства и кухненски принтери в настройката на Microinvest Склад Pro Light;
 7. Изпълняване на една или повече контролни операции в Microinvest Склад Pro. Препоръчително е въвеждането на минимум една Доставка;
 8. Извършване на няколко Продажби чрез Microinvest Склад Pro Light;
 9. Отпечатване на документи при всяка една от операциите;
 10. Преглед и анализ на справките и съпоставка с документите и изпълнените операции;
 11. Нулиране на въведените операции, ако те не отразяват фирмени документи;
 12. Изграждане на правилна стратегия за права на достъп на операторите и моментално въвеждане на ограничения при работа;
 13. Предаване на системата и кратко обучение за структурата и поведението на комплекса от програмни продукти.

Последователността дава възможност за цялостно обхващане на процесите и анализ на постигнатите резултати. В резултат на това има подготвена система и създадени права за достъп на всеки един от операторите.

Изграждане на базата от данни

При изграждане на базата от данни се препоръчва спазването на следните стъпки:

 1. Въвеждане на максимално пълна номенклатура преди започване на реалните операции. Това ще гарантира, че няма да има объркване при операторите или наличие на много неразпознати позиции. По този начин объркването на операторите ще е по-малко, особено при наличието на непознат баркод и артикул;
 2. Уеднаквяване на стила на въвеждане на стоките и партньорите. Възприемане на общ стил на компанията, например всяка първа буква е главна, останалите малки или стандарт за въвеждане само с главни букви;
 3. Въвеждане на няколко документи и незабавна проверка на справките. Технология, при която се въвеждат много документи и след това се вижда неправилно изградена номенклатура, води до напълно излишна по обем работа и усложняване на процесите.

Тези съвети спестяват много лутане из различни настройки, възможности за грешка от пропуснати настройки и други породени проблеми.

Настройка на хардуера

Стандартно настройката на апаратната част започва от фискалните устройства. След това следват кухненските принтери, клиентските дисплеи и финално - електронните везни. Устройствата са класифицирани по тяхната сложност и въздействие върху цялата система. Например един магазин може да работи без везна, но без фискален принтер би представлявал проблем от гледна точка на данъчните закони. Препоръчаната последователност за настройка на периферните устройства е:

 1. Фискални принтери, касови апарати и друго фискално оборудване. Разделяне на стоките по групи и по апарати (ако това е необходимо);
 2. Кухненски принтери и връзка между отдалечени работни места. Разпределение на стоките по групи към съответните принтери;
 3. Настройка на клиентски дисплеи;
 4. Настройка и тест на електронни везни. Преди това е необходимо да има създадени един или няколко тегловни баркода към реални стоки. Без такива стоки няма как да се провери работата на везната;
 5. Настройка на външен POS терминал за плащане с кредитни карти;
 6. Изграждане на връзка с видеонаблюдение и проверка на всички устройства в тяхната съвкупност.

Препоръчителната технология гарантира поетапно стартиране на устройствата и тяхната автономна настройка без взаимно противодействие.
При наличие на реални COM портове и емулация на COM портове, е препоръчително по-важните устройства да работят на реални портове, без преходници или емулация.

Други настройки и последователности

Освен самите програмни продукти, внимание трябва да се отдели и на самата операционна система. Настройката на компоненти като:

 • Мрежа и IP адреси на компютрите;
 • Принтери, тяхното споделяне в мрежата и размера на хартията;
 • Сървъри, UPS устройства за подсигуряване на стабилната работа;
 • Антивирусни продукти и автоматично обновяване;
 • Икони на работния плот и командни параметри за стартиране на продуктите.

Препоръки

Настоящият материал не може да отмени наличието на компютърен специалист при инсталиране на цялостна система, но въвежда добри практики и последователност на работа в процеса на въвеждане на програмен продукт за автоматизиране на търговската дейност. Изпълнението на тези стъпки елиминира елементарните пропуски в началния стадий и увеличава удовлетвореността на клиентите.

Полезни връзки

Лични инструменти