Групиране на период

от Wiki

Версия от 09:23, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В обекти като ресторанти с много маси, големи търговски фирми или супермаркети може да се наблюдава натоварване на системата при работа и забавяне на част от справките. Съществуват няколко оптимизации, които позволяват ускоряване на процесите и подобряване на производителността на работата на продуктите.

Съдържание

Оптимизация на данните

Оптимизацията на данните има няколко аспекта:

 1. Ускоряване на работата на централния сървър. Обикновено това е свързано с промяна на хардуера или инсталация на по-мощна база данни. Това е свързано с допълнителна инвестиция в апаратни средства;
 2. Промяна на механизмите на работа. Например вместо автоматично производство да се използва еднократно глобално производство за деня. Аналогичен ефект може да доведе оптимизирането на номенклатурите;
 3. Изтриване на ненужни данни и съкращаване на натоварването на системата. При този процес се загубват определени данни, обикновено за минали или закрити периоди, но намалява обема на базата от данни и се ускорява работата;
 4. Използване на групиране на операции, процес при който подобните документи се сливат в един документ и се намалява общият брой операции без загуба на ценна информация.

Настоящата статия разглежда именно групирането на периода като основна технология за оптимизация на скоростта на системата и намаляване на натоварването.

Групиране на период

Групирането на период се основава върху много прост принцип за сливане на подобни или еднакви документи. Нека да приемем следното:

 1. Съществуват 5 отделни продажби, при които има 3 продукта, разпределени в 5 отделни документа. Количеството на продуктите е различно, като цената е една и съща;
 2. Съществуват още два документа със същите стоки, като количеството и цената са различни спрямо другите документи.

При групиране на период програмата анализира документите и ги обединява. Получава се резултат:

 1. Първите 5 документа се обединяват в един, единствен документ, като количеството на стоките е сумирано по позиции. Сумата на резултатния документ е равностойност на общия сбор на оригиналните 5 документа, количеството също съответства;
 2. Документите с различни цени или партньори са обединени в нов документ, като сумата и количеството също съответстват на оригиналните документи.

След като се направи това групиране се запазват сумите и количествата на продадените артикули, но вместо 7 документа в системата остават само 2 документа. Спестява се около 60% размер на базата от данни, без да се загуби никаква информация.

Промяна на справките

При групиране на период се анализират параметрите, които различават документите един от друг. Параметри, които влияят на групирането са:

 1. Цена на стоката. Една и съща стока с различна цена не се групира защото няма да се запазят данните за отстъпки или промоции;
 2. Партньор, Обект или Оператор по сделките. Документи на различни партньори или оператори не се групират, за да може да се направи справка по всеки един от тези критерии;
 3. Операции в различни дати. За да се съхрани хронологията на операциите, програмата обединява единствено операциите в една и съща дата, като групирането се осъществява в рамките на всеки един ден по отделно.

В следствие на групирането има лека промяна на справките, промяна, която не е от значение при реалната работа. Справките се променят единствено в частта:

 1. Справките, разпределени по часове се обединяват и се загубва информацията за индивидуалния документ по час на операцията. Вместо това има обобщен документ с универсален час;
 2. Справките по индивидуален номер на фискален бон. След групирането на операциите няколко отделни фискални бонове сочат към един документ и няма разделение на стоките по тях;
 3. Връзките между Касова книга и продажбите се натрупват към един единствен документ и е сложно да се определи кое плащане към кой документ принадналежи.

Всички посочени изменения на справките нямат особено влияние върху отчетността в рамките на предишните 6 месеца, затова са пренебрежително малки в сравнение с огромното ускоряване на системата, което може да се получи след групиране на период и оптимизация на базата данни.

Кога групирането е ефективно?

При супермаркети, кафета и ресторанти групирането на период силно оптимизира базата и съкращава времето за съставяне на справки. В този клас обекти има много висока повторяемост на стоките, операциите и клиентите. Обикновено стоките са подобни в последователни документи и много лесно се натрупват. Затова при такива обекти може да се достигне до 85% намаляване на размера на базата, съответно 4-5 пъти ускоряване на работата на продуктите.
Наличието на карти за отстъпки намалява ефективността на групирането на период, но отново крайният резултат е перфектен за оптимизация на програмните продукти.

Кога групирането е неефективно?

Групирането е неефективно при бутици, които продават широка гама от продукти на различни цени и в единични бройки. В този случай няма особено съвпадение на документите, обединяването е рядко и процентът на намаляване на базата е минимален. Едновременно с това цените в тези магазини се променят много динамично и намирането на подобни продажби представлява трудност. Групирането на период в тези обекти отнема много време и няма забележителен ефект за оптимизация на скоростта на работа.

Препоръки

Практиката показва, че групиране на период в рамките на 6 месеца от текущата дата е много ефективно и дава превъзходни резултати. По този начин последните 6 месеца са богати на справки и имат пълната информация за документите за продажби. Справките за повече от 6 месеца съдържат обобщена информация, дават представа за реалните продажби и позволяват анализ и статистически данни за дейността. Като цяла операторите имат ясна и точна представа за дейността на обекта, като размерът на базата е минимален и оптимизиран за бързодействие.

Други

Основна част от оптимизацията за скорост на работа трябва да се извършва от технически обучен специалист. Промяна на конфигурация на сървър, промяна на параметрите на работа на продуктите, ускоряване на мрежата, изтриване или групиране на период са сравнително специфични операции и изискват специални познания и умения на работа.
От изключително значение е времето на денонощието, когато могат да се правят тези промени, важно е да има достатъчно време за завършване на операциите, особено ако някоя от тях трае в рамките на 5,10 или повече часа. Обикновено през този период системата не може да се използва в нормален режим и не позволява извършване на търговска дейност.
Групирането на период се активира чрез меню Редакция/Администриране/Служебни функции/Групиране на период в Microinvest Склад Pro. Избира се крайна дата, до която се групира периодът с операции.
Възможно е да се направят няколко последователни групирания на период, принципно е определяща най-последната дата за групиране на операциите.

Полезни връзки

Лични инструменти