Допълнително разделяне на стоките

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В реалното приложение на програмните продукти съществуват множество критерии за разделяне и класифициране на стоките. Освен основните принципи, които са залегнали в програмата, съществуват и множество допълнителни възможности за разделяне и групиране, които представляват интерес за потребителите. Практическото използване на тези групирания може да разшири справките и да подобри анализа на извършените операции.

Съдържание

Групиране на стоките

Основната технология за обединяване на стоките е поставянето им в групи. Въпреки това, в програмата могат да се използват следните обобщавания:

 1. Обединяване на стоките в групи;
 2. Обединяване чрез кодифициране на стоките (по код на стоките);
 3. Обединяване чрез въвеждане на общ признак;
 4. Обединяване чрез маска;
 5. Обединяване към доставчик.

Групи от стоки

Най-лесният и универсален принцип за обединяване на стоките е класификацията на стоките по групи. Този механизъм е отлично разработен в продукта и се изпълнява в момента на дефиниране на нова стока. Структурата на групите е дървовидна, практически без ограничение на броя и дълбочината на елементите. По-голямата част от справките позволяват филтър по групи и съответното разделяне на стоките.

Групиране по код

Алтернативна технология за групиране на стоките е въвеждането на универсален код на стоките и определянето на диапазони. Разделение по код може да се създаде на базата на следния пример:

 • Безалкохолните напитки започват с код 1000 до 1999;
 • Алкохолните напитки имат кодове 2000 до 2999;
 • Стоки в кухнята започват с код 9000 до 9999.

Чрез такова разделение е лесно да се създадат мощни справки. При въвеждане на код „1” в справката ще се появят всички безалкохолни напитки.

Въвеждане на общ признак

В Microinvest Склад Pro полетата за код, баркод и каталог могат да съдържат буквено-цифров код. Това позволява въвеждането на общ признак за стоката. Като пример може да се посочи:

 • За безалкохолните напитки в поле Каталог 2 се въвежда „Напитки”;
 • За алкохолните напитки в поле Каталог 2 се въвежда „Алкохол”;
 • За стоките в кухнята в поле Каталог 2 се въвежда „Кухня”.

В този случай справките се извършват по тази ключова дума. Като особеност може да се отбележи съобщението „Внимание, поле Каталог 2 се дублира” при дефиниране на стока със същия код. Това съобщение не спира работата, възможно е да се продължи, което е част от технологията за въвеждане на общ признак.

Обединяване чрез маска

В Microinvest Склад Pro е възможно да се определи маска и да се извърши търсене по така въведената маска. Пример за такъв вид маска е последователност във вида 0000, където всеки знак има съответно значение:

 • Безалкохолните напитки имат значение Б000;
 • Алкохолните напитки имат значение 0А00;
 • Стоките в кухнята имат значение 00К0;
 • Стоки, които имат алкохол в себе си, но се използват в кухнята имат код 0АК0;

Така структуриран код може да се постави в полета Код, Баркод или Каталог. Всяка една позиция съдържа или 0, или определена буква. По тази буква и съответната позиция може да се направи точно разделение на стоката. Важно е да се отбележи, че това е единствената технология, която позволява една стока да участва в две групи, например „0АК0” означава алкохол и кухня едновременно. При въвеждането на маска, в справките се поставя определения шаблон, като стойностите без значение се задават със „*”.

Обединяване към доставчик

Microinvest Склад Pro позволява една и съща стока да бъде доставяна от различни доставчици. Понякога практиката изисква определени стоки да бъдат групирани по доставчик. Тъй като това е често срещано изискване, в програмата са въведени справки по доставчик на стоката. Пример за такава справка е Справки/Справки по поръчка/Стоки/Стоки по доставчици.

Гъвкавост на групирането

Посочените методи за групиране са съвместими един с друг. Това позволява една стока да е поставена в група, да притежава допълнителна маска за търсене, да има индивидуален код в диапазон и да бъде разделена по доставчик. Произволното комбиниране на тези технологии можа да доведе до мощен механизъм за анализ на операциите и данните, като се спазват точните изисквания за индивидуално разделение на стоките.

Полезни връзки

Лични инструменти