Задължения и авансови плащания

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Често се случва при продажба (или друга операция) партньорите да не покриват цялата сума по разплащането на документа и да остават задължения. В продуктите на Microinvest е изградена специална система за следене на плащанията, за обработка на задълженията и авансово внасяне на парични средства. Чрез специализирани справки е възможно да се проследят документите, като се направи общо салдо на партньора по документи или консолидирано задължение към организацията.

Съдържание

Отложено плащане

Отложеното плащане е ситуация, при която не се закрива задължението на партньора по документа. В продуктите на Microinvest това се извършва, като в сума на плащането се посочи 0 (или сума по-малко от общото задължение по документа). Като улеснение може да се зададе дата на падеж, която дата е крайната сума за погасяване на задължението.
Отложеното плащане се закрива (напълно или частично) чрез меню Редакция/Разплащане/Разплащане. От този модул се добавя ново плащане и се вижда сумата по един или няколко документа.

Дата на падеж

Датата на падеж е препоръчителното време за изпълнение на пълното плащане по документа от страна на партньора. Полето Дата на падеж се въвежда в картона на клиента, но може да се промени непосредствено при въвеждането на самото плащане. Клиенти, които са просрочили своята дата на падеж се оцветяват в червен цвят при изборът им в операция. Това е подсказка, че този партньор е просрочил датата на падежа.

Авансово плащане

Авансовото плащане е мощна технология за проследяване на сумите за гаранция или капаро по определена сделка. Авансовото плащане се въвежда от меню Редакция/Разплащане/Авансово плащане. Сумата се асоциира към партньора и при всяка операция може да се приспадне част от нея (или съответно цялата сума).
Авансовото плащане е отличен механизъм за организиране на клубна система, където на всеки клиент се въвежда авансово плащане и тази сума се изразходва при всяка операция. Когато сумата е недостатъчна, самият продукт сигнализира, че е необходимо доплащане в брой или с друго платежно средство.
Най-общо авансовото плащане представлява сума, която е свързана с партньора и се изразходва по усмотрение на касиера или оператора.

Групирано плащане

При наличие на няколко различни документа със задължение на един и същ партньор може да се използва технологията на „Групирано плащане”. Тази технология позволява да се избере един или няколко документа на определен партньор и да се внесе сума по всички тях. Програмата започва да разпределя внесената сума по документите в хронологичен ред, като закрива задълженията по тях до момента, до който сумата е достатъчна. Групираното плащане е достъпно от меню Редакция/Разплащане/Разплащане.

Плащане с прихващане

В Microinvest Склад Pro е реализирана схема за плащане с прихващане. Това се използва когато има кръстосани задължения, партньор дължи на фирмата и фирмата дължи на партньора. Чрез плащането с прихващане се въвежда само остатъка, като се закриват всички задължения и на двете страни. Плащането с прихващане се реализира отново чрез меню Редакция/Разплащане/Разплащане.

Редакция на плащане

Отново от меню Редакция/Разплащане/Разплащане е възможно да се отвори един документ с неговите плащания по дати. Във всеки момент сумите могат да бъдат променени и да бъде сменен типа на плащане. За да се извърши тази операция е необходимо да има съответните права на достъп.

Справки по разплащане

В справките на системата има специален клас справки за задължения. Те дават сумите по всички документи, групирани и детайлни плащания и други разрези. Чрез справките е възможно да се получи състояние на задълженията в произволен период, по партньор и документ. Технологията е мощна и дава пълна картина на всички операции.

Разплащане и ценови правила

Голяма част от ценовите правила се основават върху разплащанията. Възможно е да се определят отстъпки при навременно плащане, да се натрупва авансова сума и други улеснения. Като взаимовръзки, ценовите правила управляват процеса на разплащане и черпят информация от документите, които са въведени в този модул.

Улеснения при работа

Разплащането представлява основна част от функциите на програмата. За улесняване на операторите са въведени много удобства, кратки клавиши, картинки на различните видове плащания, справки и други. Познаването в дълбочина на технологията на разплащане позволява пълноценното използване на продукта в реални условия.

Полезни връзки

Лични инструменти