Интеграция на Електронен магазин

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

С навлизането в дигиталната ера все повече клиенти стартират собствени Internet магазини. Затова в продуктите на Microinvest са въведени технологии за обмен на данни и интеграция с разнообразни Internet магазини, върху различни платформи. Технологиите за обмен има своя специфика, но могат да се обобщят чрез няколко универсални принципа за обмен на данни.

Съдържание

Връзка с електронни магазини

Връзката с електронен магазин се осъществява като последователност от обмен на операции. Връзката се състои от две автономни системи (Microinvest и Електронния магазин), които непрекъснато обменят информация помежду си. За целта се използват някои от следните технологии:

 1. Обмен на файлове;
 2. Web сървиси;
 3. Директен достъп до базата от данни.

Най-универсалната технология е чрез обмен на структурирани XML файлове с данни между двете системи. От страна на продуктите на Microinvest за този обмен се грижи програмния продукт Microinvest Utility Center. В Microinvest Utility Center има специално създаден модул за обмен и интеграция с външни приложения, този модул е подходящо решение за връзка с Internet магазини.

Обмен на данни

Технологията за обмен на данни се разделя на 3 основни части:

 1. Еднократна първоначална синхронизация на електронния магазин;
 2. Периодичен експорт на стоки, наличности и цени от Microinvest към електронния магазин;
 3. Периодичен импорт на стоки, количества и цени от електронния магазин към Microinvest.

Всяка една от тези процедури е автономна и мога да се изпълнява независимо от другите. Понякога точки 1 и 2 са обединени, и първоначална синхронизация няма, директно се наливат стоките с цени и наличности.
Правилното определяне на процедурите, периодичността им на изпълнение, обема на информацията се задават от техническите специалисти, които построяват системата. За да се постигне максимално използване на възможностите на двете системи е необходимо пълното изучаване на принципа на работа на продуктите и електронния магазин и създаване на сценарии за обмен на данни.
Обменът на данни може да е:

 1. Напълно автоматичен през определен период от време;
 2. Полу-автоматичен, след потвърждение на оператор;
 3. Ръчен, с последователност от действия на оператора.

Изборът на режим се определя от възможностите на електронния магазин и знанията на съответния потребител на цялата система.

Експорт на данни от Microinvest

Експортът на данни от страна на продуктите на Microinvest е много елементарен и ясно дефиниран. Изпращат се параметрите на стоките с техните цени, при необходимост се експортира наличното количество в един или няколко склада. Стоките са придружени с техните особености като баркод, каталожни номера, артикулни номера, описание, мерни единици.
Технологията за експорт на данните е отлично документирана, създава се XML файл и този файл се копира в предварително зададена папка. Полученият експортен файл се прехвърля в електронния магазин с инструментите, които са вградени в електронния магазин. Трябва да се обърне внимание, че при част от електронните магазини се налага допълнително програмиране, което осигурява импорта на данните и това програмиране се извършва в ядрото на самия магазин, чрез програмните средства на магазина.

Импорт на данни в Microinvest

При извършване на операция в електронния магазин е необходимо тази информация да бъде предадена към складовата програма. Най-общо това е една транзакция, която съдържа параметри като:

 1. Идентификатор на стоката, обикновено код или баркод;
 2. Количество и цена на продадената стока;
 3. Идентификатор и параметри на клиента. Това са основните параметри, като:
  • Име на получателя или фирма;
  • Данъчни и други идентификатори на фирмата;
  • ДДС номер на лицето;
  • Адрес за доставка и издаване на документите.
 4. Допълнителни параметри като описание на сделката в свободен текст, описание на адреса на доставка или други пояснения.

Импортът на данни се осъществява чрез Microinvest Utility Center, като програмата може да обработи данните като операция “Продажба“ или операция „Заявка“.

Специфични особености на магазините

Съществуват много специфични особености на електронните магазини, които са важни за изпълнението на описаната технология и трябва да се имат предвид при построяване на цялостната система:

 1. Електронните магазини обикновено работят с една цена, докато Microinvest Склад Pro може да поддържа до 10 ценови групи за една и съща стока;
 2. Електронните магазини имат допълнителна информация като снимка на стоката, допълнително описание, технически параметри. Всички тези параметри се задават в самия електронен магазин, след първоначалното синхронизиране на стоките с техните параметри;
 3. Извършената продажба в електронния магазин може да се превърне директно в операция „Продажба“ и да намали количествата на стоките или да се превърне в операция „Заявка“, която в последствие се обработва от оператор.

Специфичните особености на електронния магазин трябва да се имат предвид още в момента на проектиране на цялата система. Задължението за правилна архитектура на системата е в отговорностите на техническите специалисти, които внедряват целия комплекс.

Съответствие на операциите

Всяка отделна софтуерна система има свой набор от операции. Затова е много важно да се направи правилно съответствие на операциите в електронния магазин и в Microinvest Склад Pro. От това зависи коя операция как ще бъде предадена в основната система и каква обработка ще се приложи на стоките, реализирани през електронния магазин. Възможните операции като съответствие са:

 1. Продажбата е електронния магазин да е продажба в Microinvest Склад Pro;
 2. Продажбата е електронния магазин да е заявка в Microinvest Склад Pro;
 3. Продажбата е електронния магазин да е даване на консигнация с последващо отчитане в Microinvest Склад Pro.

Предложените възможности трябва да се анализират за постигане на точно представяне на дейностите в търговската организация.

Интеграция със Summercart

Съществува специализиран и напълно готов модул, който позволява синхронизация на продуктите на Microinvest с електронния магазин Summercart. Чрез този модул връзката е много лесна, използват се вече готови технологии за обмен на данни е не е необходимо допълнително програмиране на интерфейсни файлове за обмен. За повече информация можете да разгледате страницата на Microinvest Utility Center и документацията, приложена в продукта.

Други

Настоящите акценти са в сила за произволен електронен магазин и не се влияят платформата на магазина (Linux или Windows). Също така абстрактното представяне на продажбата чрез артикулен номер, цена и количество дават универсална съвместимост за всяка търговска система, без значение от нейния производител.
Чрез специализираните модули на Microinvest Utility Center интеграцията с електронния магазин е проста задача и не отнема много време. Въпреки тези улеснение, правилното изпълнение на целия проект изисква отлична техническа подготовка на сервизните специалисти и прекрасно познаване на материята.

Полезни връзки

Лични инструменти