Кодови таблици за устройствата

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
Виктор Павлов (Беседа | приноси)
(Нова страница: Продуктите на Microinvest работят в различни държави и поддържат различни езици. От своя страна мн…)
По-нова редакция →

Версия от 08:08, 10 декември 2012

Продуктите на Microinvest работят в различни държави и поддържат различни езици. От своя страна много от езиците работят със собствена азбука и се подчиняват на различни кодови таблици. Това разнообразие има своето отражение в продуктите на Microinvest и е важно при настройка на програмата. Кодовата таблица определя по какъв начин ще се предаде локалната азбука между различен клас устройства или системи. И за да съществува разбирателство, приемникът и предавателят трябва да говорят на общ език. Стандартът за общ език е наречен „Кодова таблица“.

Съдържание

Какво е кодова таблица?

Точна дефиниция на кодовата таблица е представянето на определена буква чрез съответно цифрово изражение. По този начин едното устройство кодира буквите в цифрова последователност, другото устройство декодира цифрите и получава смисъла на съобщението.
По време на развитието на компютърната техника са възниквали много и различни кодови таблици за едно и също нещо. Това се е дължало на липсата на стандарт, на независимата работа на няколко екипа по отделно или преследване на определено удобство аз производителите. Допълнително отделни държави са включвали и замествали индивидуални букви и символи в различните таблици и азбуки. Въпреки това, в течение на времето таблиците със съответствие на символите постепенно са били унифицирани и вече не се появяват нови. Крайният набор от кодови таблици позволява добро управление на ресурсите на устройството, без значение къде и на какъв език то работи.

Списък на кодовите таблици

Microinvest работи в различни страни и поддържа най-популярните кодови таблици за съответната държава. Като списък на поддържаните кодовите таблици могат да се посочат следните групи:

  • По подразбиране – това е стандартната таблица, която е избрана в системната настройка на Windows. Обикновено за страните с кирилица това е CP1251, за страните с латиница е CP1250, за Гърция е CP1254 и т.н. Прекодирането на символите е в съответствие с настройката за символи в Non-Unicode програмите. Особеностите на тази опция са разгледани по-долу;
  • MIK – Таблица от времето на DOS програмите и първото навлизане на символите на кирилица в компютърната техника. Въпреки сравнително остарелия формат, тази таблица се използва при много от кухненските и фискални принтери;
  • CP 855 – Тази кодировка представлява осъвременен вариант на MIK таблицата, с минимални промени в специалните символи, но запазване на кодировката на символите на кирилица;
  • CP 866 – Модифициран вариант на MIK таблицата, която много активно се използва в Русия и руско говорещите страни. Специфично за нея е това, че до буква „р“ всички символи са както в MIK, докато след буква „р“ символите са преместени. При грешен избор на MIK и CP866 част от текста е правилен, друга част е нечитаем;
  • CP 737 – Кодова таблица на гръцки език с особеностите на локалната азбука. Съдържа всички латински и гръцки символи;
  • Combined – Специална кодова таблица на кирилица, която комбинира буквите с едно и също изображение. По този начин латинската буква „Р“ и символа на кирилица „Р“ се предават по един и същи начин. Това е валидно за няколко букви, най-особената от всички е „к“ и “k“, което минимално се различават по външен вид, но могат да се разменят;
  • Latin Only – Всички символи се транслитерират в латински, при това кирилицата се загубва, но текстът е четим чрез латинската азбука.

Всяка една от тези таблици се използва в различен клас устройства и има своята специфика. Обикновено подробна документация за кодовата таблица е приложена в документацията, която придружава хардуерното устройство.

Някои особености

Както беше написано, кодовата таблица на хардуерното устройство и кодовата таблица на програмния продукт трябва да съвпадат. Само по този начин може да се гарантира безпроблемната работа на двете системи и правилно визуализиране на символите.
Като особеност може да се посочи наличието на гранични случаи, ситуации, при които дори неправилна кодова таблица дава поносим резултат. В практиката това са два отделни случая:

  1. При касови апарати Carat и при част от апарати Zeka, превключването на кодовата таблица от MIK на „По подразбиране“ активира вътрешно превключване и адаптиране на апарата и той работи безпроблемно с едната от двете таблици;
  2. При неправилен избор на MIK вместо CP 866 и активиране на настройката „Главни букви“, главните букви на кирилица съвпадат и потребителят не вижда разминаване. Това е неправилна настройка, но резултатите са удовлетворителни за клиентите.

Тъй като кодовата таблица се проверява и превключва много лесно, то правилната настройка не отнема никакви усилия от страна на специалистите, но гарантира качествена работа на програмата при връзка с устройството. Неправилната настройка на кодовата таблица може да е основна причина за невъзможността да се осъществи връзка между устройство и програма.

Кодова таблица „По подразбиране“

Кодовата таблица „По подразбиране“ е по-специална от другите. При нея няма индивидуално прекодиране на ниво програмен продукт, но се използват вградените в Windows стандарти на NLS за транслация между Unicode и Non-Unicode символи. При избор на кодова таблица „По подразбиране“ е изключително важно да се гарантира правилния избор на регионалните настройки в Windows и да се посочи правилната страна и локализация. Ако това не е направено, програмният продукт не може да обменя информация и протоколът за приемате/предаване на данни няма да е коректен.
Следва да се отбележи, че всички по-нови устройства следват именно тази система за обмен на съобщения, затова локализацията на операционната система е от първостепенна важност, както и правилното дефиниране на кодовата таблица.

Лични инструменти