Макроси при чековете

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При настройката за печат на чекове върху кухненски принтери е предвидена авангардна технология за дефиниране на съдържанието, подредбата и визуалния стил на чековете. Принтерите приемат и изпълняват команди за оформяне на съдържанието на печатния документ. Самите команди са построени върху предварително дефиниран скрипт, които динамично поставя данни от програмата или изпраща определени команди към принтера.

Съдържание

Структура на чека

Печатните документи са разделени на 4 основни секции:

 1. Заглавна секция – Header;
 2. Детайли на документа – Details;
 3. Сума на документа и данъци - Totals;
 4. Край на документа – Footer.

Всяка една от тези секции изпълнява отделна роля в документа и има различно предназначение.

Заглавна секция

Заглавната секция е началото на документа (чека за печат). Обикновено тази секция съдържа данни за името на фирмата, адреса на заведението, името на оператора и други. Това е секцията, където се определят данните за маса, клиент и други. Обикновено в тази секция се поставя и графично лого на документа. Данните в заглавната секция се печатат еднократно при създаване на документа.

Детайли на документа

Най-важната секция в един чек са детайлите на документа. Тук се форматират и печатат данните за стоките с техните цени, количества и други параметри. Тази секция съдържа един или няколко реда с информация, които се печатат за всяка стока по отделно. Програмния продукт изпълнява въведения скрипт за всяка стока от документа. Тук са достъпни допълнителни параметри за имената на стоките, цени, данъчни групи и други.

Сума на документа

След като са отпечатани всички детайли за стоките е необходимо да се направят сумите на документа. За тази цел се грижи секцията Сума на документа. В нея се поставя описанието на сумите, дължимите данъци, видовете плащания и други. Секцията може да съдържа няколко реда, които се печатат при всеки различен вид данък или тип плащане.

Край на документа

Краят на документа е секция, която се отпечатва след финансовата информация. Чрез нея се завършва документа. В тази секция се поставят стандартните надписи за вид на чека, актуално време според часовника на компютъра, номер на документа, евентуални отстъпки, пожелания за следващи посещения и промоции и други. Това е подходящото място за активиране на нож на принтера (отрязва хартията при приключване на документа), активиране на звънец (съобщава на операторите, че документът е отпечатан) или поставяне на закъснение за печат (операторът има време да откъсне бележката преди да започне печата на следващата).

Шаблони

В продуктите на Microinvest има предварително въведени шаблони на чековете. При настройка на системата може да се избере определен шаблон за вид на фискалния бон. Шаблоните по своята същност да предефинирани скриптове, които могат да се избират и да се променят. Веднъж променен, съответния шаблон се изпълнява от програмата с всички модификации, въведени от потребителя.

Управление на принтера

Посочената технология позволява да се изпращат и специални команди към принтера. Пример за такъв вид команди са:

 • Промяна на кодовата таблица, с която работи принтера. Това е елегантен начин за кирилизиране на принтера;
 • Активиране на ножа на принтера и отрязване на хартията;
 • Печат на картинка от паметта на принтера посредством команда за печат на графика;
 • Активиране на звуков сигнал от принтера за уведомяване на операторите;
 • Други команди, които принтера поддържа по ESC 9/POS протокол.

Изпращането на специални команди към принтера може да се извърши чрез <CHRXX> скрипт, където XX е шестнайсетичната стойност, която трябва да се изпрати към принтера.

Особености

Съществуват много особености при дефиниране на скриптовете, например:

 1. При директно управление на принтерите (без драйвер) могат да се изпращат всички контролни символи. При работа с драйвер, самият драйвер не приема част от командите и те или се печатат като непознати символи или въобще не се изпълняват;
 2. Ако не е дефиниран никакъв скрипт, то програмата използва вътрешен скрипт за съставяне на документа;
 3. В отделните секции съществуват различни макроси и команди. Пример за това е секцията с детайлите, където са достъпни имената на стоките и техните финансови параметри. Същите данни не са достъпни в заглавната секция;
 4. Възможно е да се дефинират няколко принтера, всеки от които изпълнява собствен набор от скриптове;
 5. Възможно е да се дефинира един и същ принтер с различни скриптове. В този случай един и същ принтер ще отпечатва коренно различни бележки, като дизайнът се определя от въведения скрипт за управление на принтера.

Ограничения

Правилното изпълнение на скриптовете зависи и от възможностите на принтера. Съществуват устройства, които не приемат произволна промяна на вида на документа. Трябва да се имат предвид следните особености:

 1. Фискалните устройства сами печатат лого на документа и това не може да се изключи или промени;
 2. При някои от устройствата вида на документа е определен от производителя, разположението на реквизитите не може да се промени и съответните скриптове не се изпълняват;
 3. При приключване на документа също има ограничения, например вида и количеството на данъчните групи, които се отпечатват.

Препоръчвани устройства

За правилно и качествено визуализиране на създадения документ е препоръчително да се използва принтер, който е напълно съвместим и изпълнява Epson ESC 9/POS протокол. Командите, които се поддържат от принтера са описани в неговата документация и чрез правилното им изпълнение е възможно да се получи много красив документ.

Полезни връзки

Лични инструменти