Наличност в бар и кухня в ресторант

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В част от обектите е необходимо количествено разделение на стоките в бар и кухнята. Продуктите на Microinvest предлагат няколко технологии за точното следене на разделението на стоките и тяхната наличност.

Съдържание

Стандартно разделение по групи

В повечето от ресторантите складовата наличност е обща. Разделението между бар и кухня се основава на групиране на стоките и съответни справки по групи. Най-обичайната технология за това е създаването на няколко отделни групи и тяхното присвояване към кухня или бар. В този случай се прави следното:

 • Групи за кухня: Включват се всички стоки, които са суровини за ястията, например масло, брашно, сол, яйца и други;
 • Групи за бар: Включват се напитките, лимони, захар и други.

При това разделение, справките за наличността се разделят по групи. Изборът на определена група дава възможност да се отделят точно стоки за кухня или за бар. При ревизия удобствата са несъмнени – избира се определена група и се работи единствено върху стоките, които са част от тази група.

 • Предимства: Предимствата на технологията е много лесната и логична работа с продукта;
 • Недостатъци: Като недостатък може да се отбележи невъзможността една и съща стока да участва и в бара и в кухнята. В този случай суровината трябва да се дефинира два пъти – „Лимон в кухня“ и „Лимон на бара“.

Наличността в бар или кухня се получава чрез справка „Количества на стоки“, като се посочат необходимите ни групи от стоки. Избор на група става чрез предварително въведения списък от групи. В 95% от случаите стандартното разделение е напълно достатъчно за ефективната работа на един ресторант. Това е и най-често срещаният вариант на работа.

Разделение по кодове

Като развитие на предишната идея е разделението на стоките по кодове. Без значение в кая група са суровините и стоките, разделението по кодове позволява гъвкаво присвояване на стоките към кухня или бар. Като примерно разделение може да се направят следните кодове:

 • Код от 1 до 700 са блюдата и напитките в ресторанта. Те се продават от сервитьорите и са разделени по групи;
 • Код от 800 до 899 са суровините в кухнята. Без значение в коя група участват, когато се направи справка за код 8 се появяват всички суровини в кухнята;
 • Код от 900 до 999 са бутилките в бара. Достатъчно е да се активира справка с код 9 за да се получат напитките.

При това разделение стоките се филтрират по групи за сервитьорите и по кодове за управляващия персонал.

 • Предимства: Предимствата на технологията е много лесната работа с продукта и възможността за произволно деление на стоките;
 • Недостатъци: Недостатък необходимостта да се помнят диапазони и да се работи с кодове.

Наличността в бар или кухня се получава чрез справка „Количества на стоки“, като се въведе първата цифра на кода. При избор на код 8, програмата извежда всички стоки от кухнята. Това разделение се използва по-рядко от предходното, то позволява смесването на блюда и напитки в едни и същи групи, както и динамично преместване на стоките между групите. Наличността се следи по съответния код и група от кодове.

Комбинирано разделение

Съществуват ситуации, при които не е възможно разделение по групи или по кодове. В този случай се използват комбинирано разделение (по няколко признака едновременно), което е описано в статията: Допълнително разделяне на стоките. Принципите на работа са същите, както и при първите два варианта на работа.

Разделяне по обекти

Съществува авангардна схема за разделяне на стоките по обекти. Тя позволява работата с няколко отделни склада, които имат собствена наличност. Технологията на работа е проста, но изисква допълнителни операции за разделяне на обектите. Изпълнява се следното:

 1. Дефинират се група от обекти, както следва:
  • Ресторант с код 100;
  • Главен склад с код 101;
  • Бар с код 102;
  • Кухня с код 103.
 2. Стоките се делят по групи или по кодове на Бар и Кухня. Могат да се използват технологиите, посочени в предишните точки;
 3. Изключва се автоматичното производство, защото то ще бъде заместено от глобално производство в края на деня, по инициатива на оператор;
 4. При доставка стоките се доставят в Главен склад (Обект 101). Там има общата наличност на доставените стоки. Справките за доставка се правят точно по този обект;
 5. При зареждане на Бар (Обект 102) се изпълнява трансфер от Главен склад (Обект 101) към Бар. Така се намалява наличността на основния склад, но се увеличава наличността на Бара;
 6. Същото се прави при зареждане на Кухня (Обект 103);
 7. Във всеки един момент има наличност на Бар и Кухня и те са напълно независими. Възможно е една и съща стока да е налична и в Бар и в Кухня. Материалната отчетност е индивидуална, само по своя обект;
 8. Продажбите се правят в обект Ресторант (Обект 100, това е оптималния вариант за работа на програмния продукт);
 9. При приключване на деня имаме наличност в Бар и Кухня и продажби в Ресторант.


С това стандартната работа е приключена. Следва ежедневните процедури. Те са както следва:

 1. В края на деня оператор активира справка „Продажби по стоки“, разделена по групи стоки за Бар. Разделението на стоките е по желание на управителя на заведението;
 2. От така получената справка се прави автоматична операция трансфер. Този трансфер е от склад Бар към Ресторант. С това количествата на продадените стоки в Ресторант се зануляват, в Бар се преместват отрицателните продадени количества;
 3. Същата процедура се изпълнява за Кухня. Количествата на продадените стоки в Ресторант се зануляват, в Кухня се преместват недостигащите количества;
 4. В складовете Бар и Кухня има отрицателни количества на продадените стоки и положителни количества на суровините. С една операция Глобално производство се произвеждат всички недостигащи стоки и се намалява наличността на стоките;
 5. Чрез справка Количества на стоки могат да се видят всички наличности на стоките в обектите и да се прави индивидуална инвентаризация на Бар и Кухня.

Настоящата технология позволява много детайлно проследяване на целия процес и пълен контрол на операциите във всеки един обект. Автоматичното прехвърляне от справка към операция спестява работа и цялата процедура отнема не повече от 1-2 минути.

Други технологии за разделение

Описаните тук технологии са най-разпространените при реална работа на продукта. В практиката съществуват и други, например разделение на продуктите на:

 • Захар общо, Захар за кухня и Захар за бар;
 • Лимони общо, Лимони за кухня и Лимони за бар;
 • Портокали общо, Портокали за кухня и Портокали за бар.

Между тези продукти се прави проста рецепта и при продажба на Лимони за бар се отнема от общото количество лимони.

Особености

Принципите на разделение на продуктите са правят при първоначалната настройка на обекта и въвеждането на компютърната система в експлоатация. След това всички операции са лесни и бързи и не затормозяват операторите. Изборът на технология на работа зависи от желанието на управителите на заведението и практически дава един и същи резултати, дори и при различни принципи на работа.
При въвеждане на множество обекти е желателно те да бъдат групирани за да се намали натоварването на оператора при въвеждане на операциите. Заключването към определен обект също може да даде отлични резултати, особено за намаляване на грешките и злоупотребите.

Полезни връзки

Лични инструменти