Настройка на 1С за обмен

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest позволяват мощна интеграция с други продукти. При обмен на данни с 1С могат да се определят определени условия и изисквания, които гарантират безпроблемната работа на двата продукта и обмен на данни.

Съдържание

Общи положения

Когато два продукта работят заедно, те взаимно трябва да изпълняват особеностите за обмен на данни. В конкретния случай, при обмен между Microinvest и 1С може да се дефинира голяма свобода на данните в Microinvest и стриктни ограничения в 1С. Затова действията в Microinvest трябва да се попълва внимателно и с мисъл за предстоящата интеграция.

Код на номенклатурата

Номенклатурите в Microinvest позволяват въвеждане на произволна символна последователност за код. От своя страна 1С изисква единствено цифрова информация в поле код. Microinvest може да работи при липсващ или дублиран код, 1C не може. Всичко това налага използването на последователни цифрови кодове и тяхното прецизно попълване за всяка отделна номенклатура.

Мерни единици

Microinvest позволява въвеждане на произволна мерна единица. За продуктите не е от значение размерът на буквите или другите данни на мерната единица. В 1С е важно мерната единица да е унифицирана и не може да бъде произволна. При въвеждане на различни мерни единица, при които единствената разлика е размера на буквите, 1С издава съобщение за грешка при обмен на операциите. От своя страна Microinvest „не чувства“ проблеми при работа с различни мерни единици, операциите преминават успешно и не предупреждава за такова различие. Поради тази причина е необходимо прецизно попълване на мерните единици с еднотипни. Пример за ограничение от такъв тип е едновременното съществуване на мерни единици „бр.“, „БР.“, „Бр“, „Бр.“ в различни стоки.

Добри практики

Добра практика е номенклатурата да се подготви предварително, да се въведат изискванията според ограниченията на 1С и едва след това да се въвеждат операции за обмен. Това може да се направи чрез импорт от Excel файл или с помощта да други инструменти.
Веднъж въведена, номенклатурата трябва да се разширява според посочените изисквания. Съблюдаване на това правило е гаранция за безпроблемна работа на обмена между двата продукта.

Служебни номенклатури

При режим на обмен с 1С трябва изрично да се избягва работата със служебни номенклатури. Microinvest позволява всяка една операция да се извърши в произволен обект, потребител, стока или партньор, в това число и служебните номенклатури (Служебен обект, Служебен партньор, Служебен потребител или Служебна стока). Това е пречка за обмен в 1С, затова трябва да се избягва. Понякога потребителите въвеждат код на съответната номенклатура и така заобикалят това ограничение, но тази технология на работа не е препоръчителна и може да доведе до неочаквани резултати.

Механизъм за обмен на данни

Обменът между Microinvest и 1С може да се извърши чрез средствата на Microinvest Склад Pro в частта експорт към счетоводство.
Съществува по-добра технология за обмен на данни, която се изпълнява през Microinvest Utility Center. От там се задават правилата за обмен, операциите, диапазони и други параметри.
Microinvest препоръчва обмен чрез Microinvest Utility Center като по-авангардна и гъвкава технология и по-стабилна работа по отношение на обработката на грешки.

Полезни връзки

Лични инструменти