Опресняване на данните в системата

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest използва пълните възможности на On-Line технологията. Всички продукти обменят данни в реално време и демонстрират превъзходство при работа в реално време. Въпреки това има ситуации, при които се изпълнява забавено опресняване на данните или дори опресняване по инициатива на операторите. В следващия материал ще опишем подробно как работи опресняването, какви особености съществуват и по какъв начин могат да се използват някои специфични функции на продуктите.

Съдържание

Основни положения

При пълна On-Line технология всички данни се обновяват в реално време. Това означава, че след извършване на определена операция, всички нейни действия стават достъпни и видими в цялата система. И резултатите са проследими от всяко едно работно място на системата. По този начин системата отчита всички действия без да е необходимо да се прави импорт или експорт на операции, без допълнителни синхронизации или други действия на операторите. Данните се модифицират в момента на изпълнение и системата незабавно се получават междинни и крайни резултати.

Особености при работа в реално време

При работа в реално време има редица особености, които трябва да се вземат предвид. Повечето от тези коментари се отнасят до съществото на работата и по никакъв начин не са свързани с определено програмен продукт. Като специално обработвани ситуации може са се определя следните събития:

  1. Промяна на цената на стока докато цялата система работи. Това е от особена важност за клиенти, при които се сменят цените докато има отворен документ на екрана. Принципно продуктите на Microinvest изчакват приключването на документа преди да опреснят цените. По този начин не съществува опасност в един документ на има стара и нова цена едновременно;
  2. Количествата на стоките, финансовите постъпления и салдата по партньори се актуализират в момента на съхраняване на документа. Така всички документи имат само по две състояние – отворен на екран за редакция или записан. При първото състояние документът по никакъв начин не променя операциите в склада.

Съществуват и други ситуации, при които може да се определи специален подход при работа в реално време.

Бутон „Опресняване“ в Microinvest Склад Pro Light

Според описаните вече правила, програмните продукти опресняват цените след запис на документите. Затова, за допълнително опресняване на цените на стоките, в Microinvest Склад Pro Light има специален бутон „Опресняване“. Този бутон служи за опресняване на цените по инициатива на оператора. Това се използва при:

  1. Промяна на цената (и номенклатурата) на стоките в средата на документа. Ако има отворен документ и има нова стока или стока с променена цена, то натискането на бутон „Опресняване“ презарежда всички стоки със съответните им цени. Това се извършва в момента на натискане на бутона;
  2. Опресняване на стоките след дълъг престой на програмния продукт в режим на покой. Съществуват ситуации, при които програмата дълго време на работи. Например в „мъртви“ часове на магазина, при временно затворено кафе или друга ситуация без реални операции. В този случай няма запис на операциите и съответно няма опресняване на стоките. Затова чрез натискане на бутон „Опресняване“ се обновява номенклатурата в съответствие с последните изменения;
  3. Опресняването в ресторантски режим предизвиква обновяване на номенклатурата и обновяване на всички активни поръчки. По този начин се постига пълен синхрон между различни те работни станции.

В режим „Търговски обект“ бутон „Обновяване“ се намира в номенклатурата на стоките. В ресторантски режим няма отделен бутон за това, но работи стандартния (ако не е бил променен от настройка на клавишните комбинации) бутон F5.

Бутон „Опресняване“ в Microinvest Склад Pro

Работата в Microinvest Склад Pro е още по-лесна. Там опресняването е динамично, при запис на операция, при избор на обект или партньор. Въпреки това е въведен бутон „Опресняване“ от долната част на екрана с операциите. Неговата функция е да опресни стойностите в таблицата в съответствие с последните изменения. Като такъв пример може да се посочи операция „Заявка“, където колоната „Наличност“ в таблицата може да се промени през време на работа, ако например друг оператор в мрежата е извършил продажба на част от стоките. Затова бутон „Опресняване“ актуализира данните в таблицата.

Справки в реално време

Едно от най-големите предимства на работата On-Line е възможността за справки в реално време. Докато цялата система работи, всички справки се получават с текущите стойности. Затова в екрана със таблицата на справката, в допълнителния панел съществува понятието „Опресняване“. Това позволява например операторът да зададе интервал за опресняване от 3 минути и тогава на всеки 3 минути справката ще получава своето актуално състояние.

Динамични справки

Като част от справките в реално време се явяват „Динамичните справки“. Това са онези справки, които отразяват текущото състояние на склада и операциите. Например, при отворена и заредена справка „Активни поръчки“, при появяването на нова поръчка се визуализират нейните редове, при изпълнение и закриване на поръчката, данните изчезват от справката. Чрез тези „Динамични справки“ могат да се контролират много процеси в предприятието.

Командни параметри

За по-прецизно управление на процесите съществуват командни параметри за автоматичното обновяване. Повече информация има в статията „Командни параметри“. Използването на този параметър трябва да е прецизно защото това може да натовари система, като предизвика ненужно прехвърляне на данни за стоките от централния SQL сървър без наличието на оператор.

Полезни връзки

Лични инструменти