Партиди и средна цена

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro работи с различни технологии за вътрешна обработка на количествата на стоки. При част от тези технологии има детайлна обработка на партиди, срокове на годност, местоположение, серийни номера е други параметри. За правилната настройка на системата е от особена важност да се определи най-подходящия начин на работа.

Съдържание

Методи на работа

Съществуват няколко основни метода на работа:

 1. Средно претеглена цена;
 2. Последна доставна цена;
 3. FIFO – първа входяща, първа изходяща;
 4. LIFO – последна входяща, първа изходяща;
 5. По избор – ръчно избиране на партидата, с която се работи;
 6. FEFO – изписване на най-ранно изтичащите срокове на годност.

Средно претеглена цена

Методът на средно претеглена цена е най-стандартният метод за работа на програмата. При доставка или друга приходна операция се изчислява средно претеглената цена на стоката и тя се поставя на цялата наличност на тази стока. Това е препоръчителният метод на работа. Той позволява работа с отрицателни количества и автоматично производство. Средно претеглената цена е обща за всички складове на организацията.

Последна доставна цена

Последна доставна цена представлява разновидност на средно претеглената цена. Разликата се състои в това, че последната приходна цена става валидна за цялата наличност на стоките. По този начин, ако са изпълнени следните примерни операции:

 • Доставка на 10 броя от Стока 1 по 10 EUR;
 • Доставка на 10 броя от Стока 1 по 15 EUR;
 • Доставка на 10 броя от Стока 1 по 20 EUR,

Приходната цена на цялата наличност на Стока 1 се установява на 20 EUR, без да се отчитат цените от предишните приходи.

FIFO

Методът FIFO (First In, First Out) представлява технология за отчет по партиди, при който за всяка доставка на определена стока се разделя по партиди и се обработва по отделно. При този метод, първата постъпила партида се изписва първа и така, докато се обработи заявеното в операцията количество. Възможно е при една операция да участват няколко партиди от една и съща стока.

LIFO

Методът LIFO (Last In, First Out) има същата функционалност като FIFO с тази разлика, че първо се изписва последната заприходена стока. Всички други възможности за работа са аналогични на FIFO.

По избор

При работа с партиди и опция „По избор”, програмата дава възможност на потребителят да избира от коя партида да извърши съответната операция. Това е най-гъвкавият метод на работа с партиди, защото всяка операция може да се проконтролира от операторите. При този метод програмата предлага изписване по FIFO с цел улесняване на работата, но операторът може да промени партидата и да приложи своето индивидуално виждане.

FEFO

Методът FEFO (First Expiry, First Out) има същата функционалност като FIFO с тази разлика, че първо се изписват партидите, на които наближава срока на годност. Всички други възможности за работа са аналогични на FIFO.

Характеристики на партидата

Партидата притежава следните индивидуални характеристики в рамките на една и съща стока:

 • Номер или име на партидата;
 • Сериен номер на стоката;
 • Дата на производство;
 • Срок на годност;
 • Местоположение на стоката.

Характеристиките са свързани със съответната партида и са неразделна част от нея. Една стока може да има неограничен брой различни партиди, всяка от които с различни характеристики.

Партиди в Microinvest Склад Pro Light

С цел ускоряване на операциите в програмата и като се отчитат особеностите на дейността на касиерите, при Microinvest Склад Pro Light технологията на работа е средно претеглена или FIFO. Средно претеглената технология съответства на същата в Microinvest Склад Pro, докато FIFO се използва, когато е избрана произволна друга технология за работа с партиди. Причината за такава организация е бързината на работа и невъзможността на касиерите да избират партиди, особено в големи магазини с бързо обслужване. Вместо това, при работа с партиди, Microinvest Склад Pro Light винаги изписва по FIFO, без да иска допълнително потвърждаване на данните.

Особености

Важно е да се отбележат следните особености на работа:

 1. При работа с партиди се изисква съществуването на наличност от стоката с ясно указана партида. Затова при работа с партиди е невъзможно да се използват отрицателни количества;
 2. При редакцията на документите и работа с партиди с въведени редица ограничения, програмата сама следи да не се въведат отрицателни количества или да се разбъркат партидите;
 3. При включване на работа с партиди в справките на програмата се появяват нови полета и колони, които съответстват на характеристиките на партидата;
 4. Една партида се определя по следните уникални параметри:
  • Име или номер на партидата;
  • Доставна цена на стоката от тази партида. По този начин една стока с една и съща партида, но с две различни доставни цени се третира като две партиди;
 5. Преминаването от един метод на работа към друг трябва да се прави единствено при база без операции. В противен случай не може да се гарантира запазването на всички данни.

Полезни връзки

Лични инструменти