Поддръжка на SQL сървърите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Всяка компютърна система се нуждае от поддръжка. Един от най-важните компоненти на информационната система е нейното сърце – централната база от данни. Именно поради тази причина е много важно да се прави периодична профилактика и анализ на функционирането на централния SQL сървър или базата от данни. И докато част от този анализ е по силата само на висококвалифицирани специалисти (администратори на SQL сървъри с необходимото образование), то други рутинни действия могат да се изпълняват от редови потребители.

Съдържание

Видове профилактика на системата

Профилактиката на система с SQL сървър се дели на няколко отделни нива. Всяко от нивата изисква определени познания за функционирането на цялата компютърна система:

  1. Профилактика на самия компютър;
  2. Базова профилактика на работата на SQL сървъра;
  3. Профилактика на базата от данни като междинно звено, изчистване на Log файловете към базата от данни;
  4. Оптимизация на работата на самия сървър като цялостна система хардуер – софтуер – база данни.

Според възможностите си специалистите би трябвало да изпълняват това, за което са сигурни, но да не правят опити за надскачане на собствените си възможности защото това може да предизвика срив във функционирането на цялата система.

Профилактика на компютъра

Минималното задължително ниво за поддръжка на централния SQL сървър изисква техническа профилактика на системата и гарантиране на нейната работоспособност. Това включва изчистване на файловете от временната папка, проверка за правилната структура на диска с помощта на ScanDisk или друг подобен софтуер, проверка за хардуерната изправност на дисковете, паметта и контрол на температурата на процесора. Тъй като всеки един от тези параметри влияе върху стабилността на цялата система, всеки един от тях трябва да е отлично проверен и да отговаря на оптималните стойности. Такъв род проверка се изпълнява от всеки компютърен специалист и отнема съвсем кратко време.
Периодична проверка във времето се изпълнява над компонентите, които имат движещи се части. Това са вентилаторите (трябва да им се отделя специално внимание), твърдия диск и всички видове батерии в системата. При тези компоненти се наблюдава влошаване на функциите във времето.
Специално внимание трябва да се обърне на хардуерните устройства в компютъра, дали всички те са се определили в системата и дали са инсталирани съответните драйвери към тях.

Базово ниво - I

Базовото ниво за проверка на SQL сървъра се отнася към неговата среда на работа – необходима и свободна RAM памет, липсата на затормозяващи процеси, които забавят цялостната работа на компютъра, инсталирането на всички обновления към операционната система и към самия SQL сървър. Към тези действия трябва да се прибави преглеждане на log файловете от продуктите на Microinvest, самата операционна система и SQL сървъра. При всяка налична грешка, предупреждение или други сигнал трябва да се вземат мерки и да се отстрани първоизточника на проблема. Важно е да се съхрани копие от тези файлове, след това те да се изчистят за да може следващата профилактика да отрази само новопостъпилите проблеми, а не всички досегашни. Чрез тази проста операция се елиминират основните трудности в работата на системата и рязко се подобрява нейната стабилност.

Междинно ниво - II

Междинното звено за поддръжка на SQL сървъра изисква познаване на процесите, които се случват в него. Това са фините настройки на използваната памет, разделянето на базата на един или няколко отделни файл, оптимизация на индексите, пренасянето на базата и log файла на различни физически дискове за оптимизиране на скоростта, изпълнение на процедури за нулиране на log файла и преструктуриране на индексите, вътрешна оптимизация на страниците на базата данни. Всички тези процеси са част от стандартните процедури, които системния администратор трябва да изпълнява за да може SQL сървърът да предоставя максимално висока скорост на работа и отлично представяне на резултатите.

Оптимизация на SQL сървъра

Тази тема е най-обширна, но тъй като тя изисква много и задълбочени знания в областта на SQL сървърите, тя няма да бъде разглеждана в настоящия материал. Важно е да се отбележи, че съществува разнообразна специализирана информация за всеки един от процесите и параметрите. Тази информация е общодостъпна в специализираната техническа литература и се отнася за всеки един сървър (всяка негова версия) по отделно. Въпреки, че е на последно място в списъка, оптимизация от този клас има най-високо влияние върху производителността на системата. Същото важи и за стабилността. Силно оптимизираният сървър натоварва компютъра по-малко, операциите с твърдия диск са редуцирани и стабилността на системата е по-висока.

Дефрагментация

Периодично е необходимо да се провежда дефрагментация на дисковете. При работа с SQL сървър има особеност, дискът не подлежи на дефрагментация докато самия SQL сървър е активен и работи. За да се изпълни цялата процедура правилно е необходима следната последователност:

  1. Преустановява се работата на всички отдалечени работни места;
  2. По възможност се прави оптимизация (опресняване) на индексите в базата от данни;
  3. Спира се сървиса на SQL сървъра. По този начин дисковете с базата от данни са „свободни“ за дефрагментация;
  4. Изпълнява се дефрагментация на дисковото пространство. Желателно е да се използват всички възможни способи: дефрагментация на файловете, консолидация на свободното място и оптимизация на структурата на директориите;
  5. Стартира се отново SQL сървъра след изпълняване на дефрагментацията;
  6. Включват се отдалечените работни места и се проверява тяхната работоспособност.

С това процесът на дефрагментация е проведен успешно и системата е по-бърза и стабилна от преди. Такъв тип операция трябва да се прави не по-рядко от веднъж на 6 месеца.

Изводи

Здравето и работоспособността на системата е в пряка зависимост от грижите за системата. Добрата поддръжка изисква малко време и рутинни процедури, но едновременно с това елиминира необходимостта от тежки операции за възстановяване на данни или преинсталиране на системата. Затова основен принцип е превантивната профилактика на системата и последователната, методична поддръжка на всеки компонент.

Полезни връзки

Лични инструменти