Примери за FIFO, LIFO и средна цена

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Преди да се започне използването на една база, е важно да се избере правилният метод на работа. Вариантите са:

 • Средно претеглена цена;
 • Последна доставна цена;
 • FIFO;
 • LIFO;
 • По избор;
 • FEFO.

По подразбиране, Microinvest Склад Pro работи със средно – претеглена доставна цена.

Съдържание

Средно претеглена цена

Този метод работи без партиди и се формира средна доставна цена по следния начин:

 • Доставка 1: 5 бр. от Стока А х 1 EUR;
 • Доставка 2: 3 бр. от Стока А х 2 EUR;
 • Доставка 3: 2 бр. от Стока А х 1 EUR.

Програмата умножава броя по доставната цена и получава обща сума: (5*1) + (3*2) + (2*1) = 13. Следва деление на получената стойност на доставеното количество и се получава средно претеглена доставна цена за стока А: 13/10 = 1.30 EUR.
Ако не се спазва технологията на работа е възможно да се получи разминаване на цени или количества в някой от справките. За да се коригират тези несъответствия се използва меню Редакция/Администриране/Сервизни функции/Преизчисляване на средно претеглена цена и меню Редакция/Администриране/Сервизни функции/Преизчисляване на количествата в склада.

Последна доставна цена

Метод на работа без партиди и се съхранява последната въведена доставна цена. И при двата метода (Средно претеглена цена и Последна доставна цена) се променя само доставната цена, която се визуализира в прозорец Доставка. Справките за минал период не се променят.

FIFO

Метод за работа с партиди и изписване на стоките по първа входяща партида. Пример за операции в режим FIFO са:

 • Доставка 1: Стока А – 10 бр, Партида „111”;
 • Доставка 2: Стока А – 20 бр. Партида „222”;
 • Доставка 3: Стока А – 11 бр. Партида „333”.

При продажба на 12 броя от тази стока, Microinvest Склад Pro ще изпише артикулите, започвайки от първата доставка и ще продължи да приспада от следващите до достигане на нужното количество, в посочения пример 10 броя от Доставка 1 и 2 броя от Доставка 2.

LIFO

Работа с партиди и изписване на стоките по последна входяща партида. Напълно противоположно на FIFO. Пример за операции в режим LIFO са:

 • Доставка 1: Стока А – 10 бр, Партида „111”;
 • Доставка 2: Стока А – 20 бр. Партида „222”;
 • Доставка 3: Стока А – 11 бр. Партида „333”.

При продажба на 12 броя Microinvest Склад Pro ще изпише артикулите започвайки от последната доставка и ще продължи да приспада от следващите до достигане на нужното количество от 12 броя, в посочения пример 11 броя от Доставка 3 и 1 брой от Доставка 2.

Избор

Метод на индивидуален избор на партидите и изписване стоките от посочена от оператора партида. Пример за операции в режим „По избор” са:

 • Доставка 1: Стока А – 10 бр, Партида „111”;
 • Доставка 2: Стока А – 20 бр. Партида „222”;
 • Доставка 3: Стока А – 11 бр. Партида „333”.

При продажба на 12 броя, потребителят посочва от коя партида и какво количество от тази стока ще изпише. След въвеждане на количество в прозореца на операцията се отваря прозорец “Избор на партида”. Тук се посочва от коя партида и какво количество се изписва от складовата наличност. Изборът е единствено от стоките, които имат наличност.

FEFO

Технология за работа с партиди, при която се изписват стоките по срок на годност. При операция продажба Microinvest Склад Pro изписва стоките, при които най–скоро изтича срока на годност. Пример за операции в режим „FEFO” са:

 • Доставка 1: Стока А – 10 броя, Партида „111”, Срок на годност 20.05.2010;
 • Доставка 2: Стока А – 20 броя, Партида „222”, Срок на годност 03.09.2011;
 • Доставка 3: Стока А – 11 броя, Партида „333”, Срок на годност 12.09.2010.

При продажба на 12 броя, Microinvest Склад Pro ще изпише артикулите от Доставка 1 – 10 броя и Доставка 3 – 2 броя.

Особености

При работа с партиди, автоматично се забраняват отрицателните количества и автоматичното производство.

Полезни връзки

Лични инструменти