Продажба по свободна цена

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Чрез понятието „Продажба по свободна цена” се подразбира реализация на непознат артикул, който не е част от основната номенклатура на обекта. В своята същност това представлява анонимен артикул, който се продава по цена, която се определя от продавача в момента на извършване на операцията.
В практиката понякога, макар и рядко, съществуват запитвания за „продажба по свободна цена“ чрез компютърна търговско-информационна система. Това е особен вид феномен, който силно противоречи на добрите практики за автоматизация на отчетността и контрол на складовите наличности. Чрез поредица от коментари ще посочим недостатъците на тази технология, нейното евентуалното практическо използване в продуктите на Microinvest и съществуващите решения на проблеми от този клас.

Съдържание

Какво е „Продажба по свободна цена“

Продажбата по свободна цена е вид операция „Продажба“, при която не се избира стока, а се въвежда единствено цена и количество. Или се избира един „неозначен“ артикул. Целта е да се продадат артикули на определена стойност, като не се посочва конкретния артикул. Отчетът на продажбите се води като обща сума, обикновено това е оборот за деня, но не може да се определи точното съдържание на извършената продажба по стоки.

Необходимост

В стандартната практика операция Продажба по свободна цена не е необходима, ако цялата номенклатура е добре изградена. При определени потребители, в следствие на непълна номенклатура съществуват много артикули, които не са описани в базата от данни. В този случай единствената възможност е продажба на някакъв артикул (анонимен), при който самият продавач определя цената. Програмата издава съответен документ за продажбата, но изписва същия този анонимен артикул, без да отразява реално продадената стока. Продажбата по свободна цена не е добър избор, но в редки случаи се използва в следните обекти и ситуации:

 1. Когато няма правилно построена номенклатура. В този случай операторът продава определена стока, която не е заведена в компютъра. Операторът избира „продажба по свободна цена“ и въвежда сумата на продажбата. Така той има точен отчет да постъпилите парични средства, но не знае какво точно е продал на клиента. Отчетността е само по суми;
 2. При оператори, които са свикнали да работят с касови апарати и да въвеждат крайната сума на продажбите, без да определят съдържанието на стоките в операцията. В този случай те маркират единствено крайната стойност на сделката, но не и индивидуалните и параметри. Избор на артикул няма;
 3. При наличие на много подобни стоки, например група от почти еднакви шоколади или шампоани. В този случай операторът избира общото наименование „Шоколад“ и му въвежда цената. Аналитичността на разхода на стоки е много размита и като цяло отчетите могат да са само на ниво сума на продажбите и сума на документите. Дневният оборот би трябвало да съвпада с реалния, но точно разпределение на продадените стоки не може да се направи, защото под една номенклатурна позиция стоят множество отделни стоки е няма разделение по тях.

При всички посочени ситуации „Продажбата по свободна цена“ е практическо решение за внесени проблеми при изграждане на системата или слабо обучение на операторите. Макар и непрепоръчително, в някои ситуации крайните потребители на системите работят точно така.

Продажба на артикул, който току-що е доставен

В практиката се срещат ситуации, при които продавачът трябва да продаде артикул, който току-що е бил доставен и все още не е въведен в системата. В този случай също се използва продажба по свободна цена.
Тук е важно да се отбележи, че съществува лесна технология за решаване на този казус. Технологията ще бъде разгледана по-долу.

Изпълнение

Реализацията на продажба по свободна цена е много лесна. За да се получи работа в този режим е достатъчно да се изпълнят следните стъпки:

 1. В номенклатурата се добавя нова стока с неутрално име, например „Продажба по свободна цена“;
 2. Поставя се код на артикула, който се запомня лесно, например „1”;
 3. Определя се фиктивна цена на този артикул, обикновено стойността е 1.00;
 4. Изпълнява се еднократна доставка на 1 000 000 стоки от точно този артикул. Тази точка може и да не се спазва ако при доставката различни стоки бъдат въвеждани под това универсално име;
 5. При продажба се избира този артикул със съответното количество и цена. Артикулът акумулира всички продажби, за които сме определили, че са Продажба по свободна цена;
 6. На работното място на касиера се разрешава промяната на цената на продаваните стоки.

След като е изпълнена тази последователност, то касиерът може да избере този артикул, да му въведе произволна цена и да го продаде. Без значение каква е реалната продажба, програмата ще изпише от този фиктивен артикул, който от своя страна е бил доставен на нулева стойност.
Ако е необходимо на касиерите да е забранена промяната на цената, то се изпълняват следните допълнителни стъпки:

 • Цената на артикула задължително се въвежда 1.00;
 • При продажбата касиерът не въвежда цена, а само количество. В този случай вместо да продаде 1 брой по 15 EUR, той продава 15 броя от този артикул по 1 EUR.

Проблеми при използване на „Продажба по свободна цена“

Проблемите, които се наблюдават при „Продажба по свободна цена“ са провокирани от липсата на ясно дефиниране на съответната стока в момента на извършване на операцията. При този род операции се въвежда цена, която може да не съответства на номенклатурна позиция и складовата част на програмите на Microinvest не е в състояние да определи вида на изписаната стока. Няма строга отчетност по артикули и не е възможно да се установи реалното състояние на склада. Продажбата по свободна цена практически унищожава отчетността в предприятието. Ако в наличност има 10 артикула, всеки с цена от 10 EUR и продавачът продаде три артикула по свободна цена от 10 (или например 15) EUR, програмата „не знае” от кой артикул да намали количеството. При следваща инвентаризация, според справките ще има налични 10 артикула и продажбата на 3 броя от артикула със свободна цена. Сега задачата на мениджърите е да определят кои от артикулите са били продадени и по какви цени. Всичко това е предпоставка за неправилна отчетност и манипулиране на данните.
Като следствие на тези практика се вижда наличието на точен отчет по суми (документи, общо за деня, отчет по оператори), но отсъства разделението по стоки и оставащите количества. Понякога дори не може да се определи въобще вида на стоките, които са били продадени. Системата работи в минимален режим и не отчита актуалното движение на стоки.

Правилна методология на работа

Правилната методология на работа предполага въвеждане и използване на аналитичност на стоките. Във всеки един момент може да се определи кой артикул е бил продаден и какви са неговите количества в склада. Така се получава пълна картина на наличностите, качествен контрол на продажбите, проследяване на изписаните стоки и съществува аналитичност за извършените операции. С други думи казано използването на Продажба по свободна цена не е препоръчително.

Елиминиране на необходимостта

Правилно създадената номенклатура елиминира необходимостта от продажба по свободна цена. Ако всички артикули в магазина са описани и класифицирани като отделни стоки, то няма да съществува артикул, който не е част от тази номенклатура. Това е основната технология за избягване на продажбата с произволна цена. Въвеждането на етикети и баркодове съвсем елиминира проблема.

Продажба на нова стока

Microinvest Склад Pro Light предлага технология за динамично добавяне на стока от работното място на касиера. В този случай, при въвеждане на нова стока, тя автоматично се добавя в номенклатурата. При стандартната On-Line технология, която се използва в продуктите на Microinvest, тази стока става достъпна за всички работни места и може да бъде продавана. Това автоматично решава проблема с добавяне на нова стока.
Добавянето на нова стока е част от правата на достъп и може да се регламентира за всеки отделен оператор.

Откъде се е родила тази технология

Исторически появата на Продажба по свободна цена е обусловена от старите касови апарати. При тях е нямало възможност за поддръжка и обработка на голяма номенклатура. Ограниченията в работата и паметта на апарата са изисквали регистрирането да става само на ниво сума на продажбата и не е бил възможен контрол на наличностите на стоките. Именно затова тази технология е приета в голяма част от обектите. С навлизането на съвременните компютърни системи, Продажба по свободна цена отпада като технология за контрол и управление и се заменя от стриктните системи за проследяване на актуалните количества на стоките.

Изводи

Изводът от всички тези, описания и съвети е само един: Не използвайте Продажба по свободна цена, вместо това създайте и организирайте строга отчетност по реалните номенклатури, по които работите. Само така ще имате пълен контрол върху дейността си и правилно разграничаване на продажбите по отделни стоки, групи от стоки, само така ще имате анализ на резултатите и възможност за управление на дейността.

Полезни връзки

Лични инструменти