Работа чрез мобилно устройство

от Wiki

Версия от 10:37, 26 февруари 2013 на Виктор Павлов (Беседа | приноси)
Направо към: навигация, търсене

Бързият ритъм на съвременния бизнес изисква гъвкава система за работа на операторите, когато те са извън офиса. За да се покрият тези изисквания, в софтуера на Microinvest са изградени няколко технологии за работа чрез мобилни устройства. Всяка една от тези технологии има своите предимства и недостатъци и практическо приложение. Важно е те да бъдат разгледани и правилно анализирани в тяхната дълбочина на работа, предимства, удобство и технология за реализация.

Съдържание

Основи на мобилните работни места

Най-общо мобилните работни места могат да бъдат разделени на 3 основни типа:

 1. Отдалечено работно място с постоянна пряка връзка към централната база от данни. Това е режим „Пълен On-Line”. От своя страна тези работни места се разделят на два подвида:
  • Приложен софтуер с връзка към централен SQL сървър и обмен на данни. Тази технология е много бърза за работа, предават се само данните;
  • Web базиран софтуер с връзка към централен сървър. При тази технология предимството е пълната платформена независимост, без значение е върху каква операционна система се работи, достатъчно е само да има добър Web браузер.
 2. Автономно работно място с локална база от данни, без изискване за пряка връзка с централния офис. Това е класическият пример на Off-Line режим на работа. Операторите работят напълно автономно и предават данни единствено при посещение на централния офис;
 3. Хибридни решения при които има локална база от данни, но периодично данните се предават към централен сървър и се обобщават там. Това позволява ниско натоварване на Internet канала, бърза и автономна работа и само промените (операциите) за се предават към централния сървър.

Продуктите на Microinvest предлагат възможност за работа и в трите режима, решението за използване на един или друг режим е само въз основа на желанията на клиента. Естествено важен е подборът на правилното оборудване за да могат да се покрият всички изисквания на средата за комуникация (GSM, GPRS, WiFi и други). Проектирането на цялата система изисква подготовка и това е от ключово значение за успешната реализация на проектите.
Част от продуктите могат да работят по няколко технологии, преминаването от една към друга технология става чрез превключване на определена настройка. При други продукти технологията за обмен е залегнала още в архитектурата на продукта и не може да бъде променяна от потребителите или технологичните партньори.

On-Line мобилни решения

Определено най-добрата технология за работа On-Line режима. Предимствата са много и включват:

 • Централизирано управление на цялата система и директна връзка с всяко работно място. Пълна защита на информацията, която се съхранява на централния сървър;
 • Опресняване на всички данни в реално време. Добавянето на стока, промяна на цена, добавяне на нов партньор или ново ценово правило се активират за всички потребители и моментално влизат в действие;
 • Предаването на операциите става в момента на тяхното извършване, затова има пълен контрол върху операциите;
 • Количествата се опресняват моментално и съществува възможност за тяхното централизирано управление (блокиране на количества, забрана за продажба на минус, дистанционно зареждане на стоки и други);
 • Други предимства свързани с оперативното управление на операциите и промоциите.

Продукти, които работят в режим On-Line и използват указаните предимства са:

 1. Microinvest Склад Pro Light и Microinvest Склад Pro при работа върху ноутбук и връзка с централен SQL сървър по IP адрес. Връзката може да бъде директна или в режим на репликация между SQL сървъри;
 2. Microinvest Склад Pro Mobile върху Windows Mobile устройство (телефон) и включена настройка „Работа On-Line”;
 3. Microinvest Склад Pro Phone върху Windows Phone телефон. При този продукт това е единствената възможност за работа и обмен на данни;
 4. Microinvest eMenu Pro, което работи като Web сървър и всички устройства се включват към него като Web браузер. Тази система позволява използването на Windows, iOS и Android устройства едновременно.

Предаването и приемането на данни може да се осъществява по много различни технологии, най-разпространените от които са: 3G, GPRS, EDGE, GSM Dial Up, WiFI чрез допълнителна точка на достъп или подвижен Hotspot. За самият продукт технологията на връзка няма никакво значение, достатъчно е да съществува активен достъп до световната Internet мрежа.
При посочените продукти не се изисква наличието на статичен IP адрес. Изключение съществува само в случая с автономен Microinvest Склад Pro Light и преносим компютър със SQL сървър в режим на репликация в реално време. При всички указани ситуации това е много рядко срещана комбинация от фактори, затова спокойно може да се определи, че статичен IP адрес не е необходим.

Off-Line решения

В редки случаи е задължително използването на Off-Line решения. Това се налага когато няма постоянна възможност за осигуряване на Internet, например отдалечени райони без добро GSM покритие или скъп мобилен трафик. В този случай решението се осъществява чрез продуктите:

 1. Microinvest Склад Pro Mobile върху Windows Mobile устройство (телефон) и включена настройка „Работа Off-Line”. Устройството се синхронизира при започване на бизнес деня, то зарежда цялата необходима информация в себе си (на устройството работи SQL сървър Compact Edition). В края на бизнес деня устройството изпълнява повторна синхронизация и всички операции се вливат в базата от данни. При този режим има ограничения в бързодействието на продукта и максималния размер на номенклатурата;
 2. Microinvest Склад Pro Light и Microinvest Склад Pro при работа върху ноутбук и работа в режим на репликация между централен за цялата система SQL сървър и локален SQL сървър, инсталиран на преносимия компютър.

От потребителска гледна точка използването на Off-Line е компромис с възможностите на системата. Ограниченията включват закъснение при предаване на операциите (само сутрин и вечер или при междинна синхронизация). Липсва и синхронизация на цените при тяхната междинна промяна.

Хибридни решения

Хибридното решение представлява комбинация между On-Line и Off-Line решение. При него сутрин се зареждат номенклатурите, през денят се работи, периодично се предават данните от отдалеченото работно място и няма задължителна вечерна синхронизация. GPRS трафикът е нисък, опресняване на данните се извършва при периодичната синхронизация.
Особеното в този режим на работа е необходимостта операторът да активира синхронизацията, като по този начин отговорността за предаване на данните е изцяло негова.
Хибридното решение е базирано на Microinvest Склад Pro Mobile с изключена настройка On-Line и периодично активиране на меню Синхронизации.

Web базирани работни места

В последно време има силно увеличено търсене на Web базираните системи. При тях има огромно предимство платформената независимост (работното място работи на произволна операционна система), високата стабилност (нищо не зависи от отдалеченото работно място, всичко се изпълнява на централен сървър) и универсалност. Тези предимства го правят силно предпочитано като решение.
Негативите на Web базираното решение са:

 • Всичко зависи от един централен сървър. Ако той спре своята работа, то всички отдалечени места спират работа;
 • Натовареността на цялата система се концентрира в един единствен компютър и от него зависи цялото бързодействие на системата;
 • Почти няма технология за свързване на периферийни устройства към системата. И докато при някои устройства може да се направи клавиатурна емулация, то при други (фискални принтери) това е напълно невъзможно;
 • Изискване за наличие на 100% Internet връзка. Без такава връзка системата въобще не може да работи. Също така скоростта на връзката е от значение, тъй като всяка операция предава операции, данни и екрани и настройки.

Web базираните системи в Microinvest са:

 1. Microinvest eMenu Pro – система за електронни по
 2. Microinvest Склад Pro Web – пълно функционален Web модул и аналог на стандартния Microinvest Склад Pro;
 3. Microinvest Склад Pro eCommerce – електронен магазин.

Изборът на една или друга система е изцяло по усмотрение на клиента и партньора, който изгражда системата. Изборът на подходящата технология е много важен, защото той може да реализира успешна система или напълно да разруши съществуващата система.

Изводи

Отдалечената работа и мобилните работни места се преплитат като изисквания. Правилното проектиране и изпълнение на тези системи е от изключително значение за успешното внедряване и използване на системи от този клас. Microinvest предлага различен подход и решения за потребителите, важно е да се направи оценка на потребностите, проверка на достъпните технологии е правилно планиране на ресурсите. Понякога това е от изключителна важност за да може една система за бъде успешна, приета и използвана в ежедневната дейност на предприятието.
Като същност мобилните системи не изискват по-различен подход от стандартните системи, работещи в локална мрежа с много потребители. Едновременно с това познаването на технологията, начина на функциониране и мащабируемостта на системата е важно. Само така може да са се постигне удовлетвореност на клиента, стабилност на работа и пълно изпълнение на изискванията на отделния потребител.

Лични инструменти