Разширена доставка

от Wiki

Версия от 11:06, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Доставка с различни цени и ДДС

В определени случаи доставката се извършва чрез приходен документ с по-сложни параметри. Като пример за това е доставка чрез документ, където ДДС не е отделено по начина, който е залегнал в настройката на програмата. Също така съществуват случаи, когато още в момента на доставка се определя надценката на стоките и се обработват допълнителни цифрови стойности на операцията. За управление на всички тези параметри е изградена отделна операция, наречена „Разширена доставка“

Същност на операцията

По своята същност разширената доставка не се различава от стандартната доставка, залегнала в продукта. Разликата е във вида на данните, които се въвеждат и удобствата, които екрана предлага. Активирането на модула се извършва чрез меню Операции/Мениджмънт/Разширена доставка. Технологията за попълване на данните е същата, но са въведени допълнителни полета за удобство на потребителите. Таблицата е разширена с нови колони и предлага нови взаимовръзки между параметрите.

Допълнителни полета

Допълнителните полета са обвързани с математически формули към съществуващите полета. По този начин когато се въвежда цена без ДДС, програмата веднага променя съществуващото поле за цена с ДДС. И обратното е валидно. Същото важи за % търговска надценка и продажната цена. Те също са свързани, като стойността на % зависи и от промяната на доставната цена. Всичко това е важно при попълване на екрана с разширена доставка, защото това е стандартния механизъм за работа на програмния продукт и трябва да се има предвид от операторите.

Аналогични настройки и поведение

Въпреки че са отделни модули, основните параметри между Доставка и Разширена доставка са еквивалентни. Двата модула следват една и съща номерация на документите, спазват едни и същи ограничения и се подчиняват на еднакви правила. В общия случай може да се приеме, че Разширената доставка изпълнява всички възможности на стандартната Доставка и не се отличава от нея. Обратното не е вярно, защото при Разширената доставка могат да се въвеждат по-голяма количество данни, които се различават по своето формиране.

Особености

Съществуват няколко особености:

  • В момента на запис всички данни се обработват и се създава стандартна доставка. Именно тя се записва в базата от данни;
  • Не съществува специализирана редакция на разширената доставка. Тя се редактира чрез стандартните механизми и модули;
  • Част от данните на разширената доставка се обработва и се записват в базата. В следващ момент не е възможно да се определи дали цената е била въведена като 80 или е била 100 с 20% отстъпка. За функционирането на програмния продукт тези стойности са еквивалентни и той не прави разлика между тях;
  • Разширената доставка няма собствен импорт при създаване на импорт на операции. Използва се стандартния механизъм за импорт;
  • Справките за разширената доставка не се различават от справките на стандартната доставка;
  • Модулите за фактуриране и бързо фактуриране работят по същият начин, както и при стандартната доставка.

Полезни връзки

Лични инструменти