Резервиране на стока

от Wiki

Версия от 08:15, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Резервиране на стоки или блокиране на количества е често срещана практика в търговската дейност. В продуктите на Microinvest има отлично разработен механизъм за резервиране на стоките, който е в помощ на търговците и позволява по-добро управление на цялата дейност на компанията.
Тъй като операцията е по-специфична и изисква мениджърски умения, то нейното управление се осъществява чрез Microinvest Склад Pro и подходящи права за достъп. Тази процедура не може да се осъществява от програмния продукт за фронт офис, Microinvest Склад Pro Light.

Съдържание

Резервиране на стоки

Съществуват 2 вида резервиране на стоки – персонално резервиране на стоки и анонимно резервиране на стоките. При първия вид резервиране стоката се блокира за конкретен клиент, докато при втория вид резервиране се блокира количеството, без да има конкретен клиент. И в двата случая количеството за продажба на стоките намалява, количествата са отделени от основния склад и са достъпни за продажба след определени допълнителни операции за освобождаване на стоките.

Персонално резервиране

Персоналното резервиране на стоки е процес при който стоката се прехвърля към клиент, тя все още не е продадена, но е изписана от склада. То се осъществява чрез 3 взаимосвързани операции:

 1. Блокиране на стоката. Този процес се осъществява чрез операция Даване на консигнация на стоката. Това е операцията с която стоката се намалява от склада и се прехвърля към клиент. Стоката не се води продадена и затова няма финансово отражение;
 2. Продажба на блокираната стока. Операцията в Microinvest Склад Pro е Отчитане на консигнация и фактически продава стоката на клиента. В този момент може да има плащане по операцията или да възникне задължение на партньора към фирмата;
 3. Връщане на блокираната стока, което съответства на операция Връщане от консигнация. Стоката се връща обратно в склада, нейното налично количество се увеличава и се анулира задължението на партньора.

Чрез тези 3 операции е много лесно да се управляват процесите защото те са последователност от един процес. Например от Магазин 1 се изпълняват последователно следните действия:

 1. За Клиент Х, по телефона, от Стока А се резервират 10 броя. Чрез даване на консигнация тези 10 броя се дават на Клиент Х и те се отчисляват от количеството в магазина;
 2. Клиент Х идва до магазина и купува 7 броя от Стока А. Чрез отчитане на консигнация на клиентът се продават 7 броя. При това клиентът може да плати всичко, да плати частично или да има задължение по сделката;
 3. Останалите 3 броя се връщат чрез Връщане от консигнация в магазина и са достъпни за продажба на други клиенти.

С това цялата нишка от процедури е завършена и технологията е демонстрирала своята мощ. Важно е да се направи разлика между стока, дадена на консигнация и задължение по продажба:

 1. При стоки дадени на консигнация, стоките са прехвърлени към клиента, но все още не са продадени и могат да бъдат върнати обратно;
 2. При продажба (или отчитане на консигнация) стоките са продадени и задължението е чисто финансово. Стоките не могат да се върнат без анулиране на продажбата.

Анонимно резервиране

Анонимното резервиране се използва за вътрешни цели, например предстоящо събитие или преместване от един обект в драг. Стандартно процедурата се осъществява чрез:

 1. Създава се нов обект с уникално име, например „Транзитен склад“ или „Склад резервирани стоки“;
 2. Стоките, които ще бъдат блокирани се преместват от основния магазин в новия обект. По този начин стоките са с намалено количество в основния магазин, но се съхраняват в транзитния обект;
 3. При необходимост от тяхното използване или продажба, стоките от транзитния обект се преместват в друг действащ обект или се продават на краен клиент.

Анонимното резервиране е много просто и логично, но то не може да отдели една и съща стока, ако тя е предвидена за два различни клиента. Стоката се резервира като количество, но без индивидуални параметри.

Работа в мрежа или при репликация

При работа в мрежа или в режим на репликация е много важно да се определят правата за достъп за всеки отделен обект. Това се прави за да може да се ограничат неправилни действия, например един обект да резервира стоки от името на чужд обект.
Много елегантно решение е използването на Microinvest Склад Pro Web за управление на резервирането на стоките. Чрез този продукт всички участници в общата система могат да имат достъп до всички стоки и да наблюдават количествата централизирано.

Реални действия

В практиката резервирането на стоките е задача за мениджърите или управители на търговски обекти. Затова те трябва да имат съответните права за достъп до тази функция. Операцията се осъществява чрез компютрите на администратора на обекта и Microinvest Склад Pro.

Полезни връзки

Лични инструменти