Репликация на данните

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Обединяване на данни от няколко възела

Често данни от отдалечени офиси се събират, обединяват и обработват в централен офис. По аналогичен начин могат да се репликират данни от отдалечени офиси. Технологията за това се нарича „Репликация на данни” и се поддържа от продуктите на Microinvest.

Основни положения

Репликация на данните е съвременна технология за управление на данни в няколко точки, при което се изгражда обща система за обработка и консолидиране на данните. Най-общо казано, репликация е процес, при който данни се записват и съхраняват върху отделни сървъри, но чрез управление на информационния поток се постига систематизиране на резултатите в централен сървър.

Видове репликации

Съществува разделение на репликацията по време:

  • Синхронна репликация
  • Асинхронна репликация


Разделение на репликацията по задачи:

  • Репликация Master-Slave
  • Репликация с равноправни сървъри (Multi Master)

Синхронна репликация

Синхронната репликация се извършва в реално време, като информацията се мултиплицира по всички сървъри. Особеност на синхронната репликация е това, че при загуба на връзка между сървърите никой не отразява промените, цикълът спира и процесът практически не може да продължи. Необходимо е всички данни да са на 100% еднакви при всички сървъри и клиенти. Този режим не е приложим в реални търговски системи, защото е зависим от връзката.

Асинхронна репликация

Асинхронната репликация е технология, при която данните се съхраняват в локален сървър, който от своя страна се грижи да ги предаде към следващ и по този начин се предават само разликите. Това е правилната технология за построяване на търговска система, защото няма изискване за непрекъснатост на връзката и данните се предават при първа възможност, но не задължително в реално време.

Репликация Master-Slave

Репликацията Master-Slave се състои от един централен Master сървър, който акумулира всички данни и предава разликите към подчинените Slave сървъри. По този начин Master сървърът винаги има актуално копие на данните, докато Slave сървърите чакат измененията и се подчиняват на изпратената от Master информация. Те актуализират данните си със закъснение. Предимство на тази технология е лесното изпълнение, недостатък е това, че записът винаги се извършва в Master сървъра, което изисква постоянна връзка към този сървър. Ако отпадне връзката към централния сървър, в системата не могат да се въвеждат нови операции, но могат да се правят справки. Тази технология е реализирана при MySQL сървър и често се използва при търговските системи. Обикновено Master сървърът стои в централния офис на фирмата.

Репликация с равноправни сървъри

Репликацията с равноправни сървъри е прогресивна технология, където всеки сървър се явява самостоятелен и едновременно с това е част от обща мрежа. При тази топология също съществува централен сървър, който менажира връзките между останалите сървъри. Предимство на технологията е пълната независимост от връзката при работа. Когато има връзка, данните се предават към централния сървър. Подчинените сървъри предават само разликите помежду си и не натоварват канала за обмен на данни. Когато не съществува връзка между сървърите, данните се акумулират локално за последващо обединяване при възстановяване на връзката. Тази технология се нарича Transactional Merge и е реализирана при MS SQL Server.

Репликация в Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro поддържа работа в режим на репликация, като осигурява обединяване на данни без необходимост от никаква допълнителна поддръжка или външни модули. Разчита се на технологията, залегнала в ядрото на сървъра, като се използват всички предимства при работа. Самата програма дори и не разбира за съществуването на репликация на данни.

Полезни връзки

Лични инструменти