Сериализация

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Сериализацията е процес, при който всички параметри на прозорците се записват и при следващо активиране на прозореца той се явява попълнен с данните от предишния път (предишното отваряне). По този начин потребителите могат да продължат работата си от момента, в който са я завършили и са затворили прозореца. Сериализацията е много удобна в определени моменти, спестява много работа и трябва да се познава добре като функционалност.

Съдържание

Основни идеи

Сериализацията е съхраняване на данните, попълнени от потребителите в отделните прозорци. По този начин една справка може да запомни своите филтри и следващият път прозорецът да се появи със същите попълнени данни. Така например, ако се работи в определен период, при следващото отваряне на прозореца, данните за периода (дата от и дата до) ще са попълнени и създаването на справката ще е улеснено. Също така, ако са избрани определени критерий, активирани са функции и са променени параметрите на прозореца, той ще съхрани своето състояние.

Съхраняване на сериализацията

Сериализацията се съхранява в отделни папки, по потребители и индивидуално за всяка активна база данни на програмата. Това позволява да се адаптират данните за конкретния случай, да се въвеждат параметри, свързани с базата и да се съхраняват стойности на функциите. Най общо, за всяка база, за всеки потребител има отделни параметри на прозорците.
Допълнително предимство е независимостта на потребителите. Ако един от тях има определени предпочитания, то са съхранени именно за него, другите потребители имат свои съхранени данни.

Нулиране на съхранените данни

Съществуват няколко случая, когато запомнените данни трябва да се нулират (изтрият). Например:

 1. Когато желаем да направим справка, при която да изчистим всички филтри едновременно;
 2. Когато желаем да възстановим фабричните настройки на програмата и прозорците да придобият своя стандартен вид, зададен от Microinvest;
 3. При промяна на размера на екрана с цел преоразмеряване на прозорците в съответствие с новия размер на екрана;
 4. В случай, когато има неправилно попълнени данни и това нарушава стандартната работа на програмата.

Всеки един от изброените случаи изисква изчистване на състоянието на прозорците. Вградените за това механизми са два:

 1. Във всички прозорци за филтри на справките има бутон „Нулиране“. Той изтрива съхранените параметри на прозореца и го възстановява до стандартен вид, но не променя големината и разположението на прозореца;
 2. Чрез меню „Нулиране на състоянието на прозорците“, където се изтриват данните от всички прозорци в програмата. Възстановяват се всички стандартни параметри, размерите на прозорците и другите функции.

Никаква част от тези действия на може да наруши данните в базата, затова нулирането може да се използва колкото често желае операторът.

Принудително нулиране

Принудителното нулиране обхваща ситуациите, когато трябва да се изтрият и вътрешните настройки, например разположение и размер на прозореца. Това се извършва чрез пълно изтриване на папка Serialization, която се намира в:

 • При Windows 10 тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows 8.1 тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows 8 тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows 7 тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows Vista тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
 • При Windows XP тази папка е C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\

Изтриването на файловете в тази папка не е опасно за данните в програмата, защото там се съдържат единствено параметрите на прозорците и настройките им.

Разположение и размер на прозорците

При първо стартиране на програмата, първото отваряне на всеки един прозорец го позиционира в средата на екрана с неговия размер по подразбиране. За много от операторите това не е удобно, те разширяват или свиват прозорците, преместват ги по екрана и нагласяват тяхната позиция. Една от най-важните особености на сериализацията е това, че се запомня физическото разположение на прозореца върху екрана на клиента. Това дава възможност той да аранжира цялото поведение на продукти и сам да нагласи най-удобния му вид.
При следващо отваряне на прозореца, той ще приеме позицията и вида му от предишното позициониране и ще създаде комфорт на оператора при ежедневната му работа. Предимството е очевидно, най-доброто разположение се запомня и се използва при рутинната работа.

Възможни проблеми от този механизъм

Запомнянето на състоянието на прозорците може да породи определен вид проблеми. Затова всеки оператор трябва да е запознат с възможните последствия от запомнянето на състоянието на прозорците. Като пример за такъв проблем може да се посочи поредица от действия:

 1. Създава се определена справка, например за Обект 1;
 2. След това прозорецът се затваря, съхраняват се данни, че е избран точно Обект 1;
 3. Чрез редакция на номенклатурите се променя името на обекта или той напълно се изтрива от системата;
 4. При следващо отваряне на прозореца за справка, в него ще е попълнен изрично този Обект 1, а фактически той вече не съществува в системата. Това довежда до неочаквани за оператора резултати, особено, ако той не анализира възникналата ситуация.

При 95% от ситуациите този проблем се отстранява чрез бутон „Нулиране“ или чрез менюто „Нулиране на състоянието на прозорците“. В останалите 5% трябва да се изтрият файловете за съхраняване на състоянието на прозорците.

Други

Запомнянето на състоянието на прозорците е огромно предимство на продуктите на Microinvest и неговите силни страни трябва да се използват непрекъснато. Примери за целенасоченото използване на тази функционалност са:

 1. Настройка на цялата програма от специалист и оставянето и в ръцете на оператора. По този начин операторът ще вижда прозорците именно по начина, по който ги е оставил специалиста;
 2. При използване на много повтарящи се операции се намалява броя на въвежданите данни защото много голяма част от тях са вече попълнени на правилното място и с подходящите стойности;
 3. Удобството за индивидуалното разположение на прозорците, активните опции и данните вътре в тях.

Сериализацията на цялата програма я прави много по-клиентски ориентирана и дава свобода и скорост на работа при много и повтарящи се операции.

Полезни връзки

Лични инструменти