Смяна на базата от данни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Всяка база данни в Microinvest представлява отделна организация, със собствена номенклатура и индивидуални операции. Предвидената в Microinvest функционалност на продуктите дава възможност на потребителите за динамична смяна на базата от данни. При този процес има няколко особености, които трябва да се познават отлично и да се използват според проектните характеристики на системите.

Съдържание

База данни

Базата от данни е съвкупност от номенклатури и операции, съхранявани заедно. Важно е да се знае, че продуктите на Microinvest използват монолитна база. Монолитната база е такава, която съдържа всички данни в себе си и няма допълнителни външни бази (например няма отделна база за партньори, няма отделна база за стоки, отделна за отстъпки и т.н.). При пренасяне на една база от един компютър на друг компютър се прехвърлят всички извършени до момента операции, заедно с техните прилежащи номенклатури и настройки. Това е огромно предимство на архитектурата на Microinvest Склад Pro и позволява създаването на много и разнородни организации в рамките на една компютърна система. При това всяка организация по никакъв начин не зависи от другите и няма преплитане на данните или други взаимодействия.
Най-общо може да се определи че една база представлява една автономна организация с прилежащите и данни. Затова Microinvest използва базата данни като аналог на отделна фирма.

Особености

При създаването на своите продукти, фирма Microinvest е предвидила възможност за динамична промяна на базата от данни от потребителите. Отварянето на друга база е равносилно на преминаване от една фирма в друга. Особеностите се изразяват в настройката на продуктите и задаването на работните параметри. Например при преминаване от една фирма в друга се променя работата на Диспечер на печата, променя се активния обект в режим Ресторант, променя се настройката на групите на фискалните принтери. Затова трябва да се следват определени правила за работа с няколко различни бази. Само това гарантира безпроблемната работа на продуктите в оптимален режим.
В реалното използване на продуктите промяна на базата не се налага често. Дори да се автоматизира работата в две организации, обикновено се използват две различни системи, много рядко един оператор въвежда данните на две фирми едновременно и на един и същ компютър. Затова спазването на тези правила не е сложно и гарантира перфектен резултат всеки път.

Универсални правила при промяна на базата

Правилата при промяна на базата от данни са:

  1. Минимална промяна на базата данни при реална работа. Не съществува ситуация, която изисква непрекъсната смяна на базата от данни и „прескачане“ от една организация в друга;
  2. Препоръчително е да се направи рестарт на програмния продукт непосредствено след смяна на базата от данни. Така ще се обновят настройките на програмния продукт за работа с новата база от данни;
  3. Проверка на настройките на програмата след смяна на базата и проверка за състоянието на индивидуалните параметри на работното място.

Посочените правила уверяват операторите, че при промяна на базата от данни са протекли правилно процесите за изменение на параметрите на системата и са приложени правилата от новата база данни.

Създаване на нова база

Създаване на нова база може да протече по два начина:

  1. Създаване на нова, празна база. В този случай процесът на въвеждане на номенклатурите започва от начало, създадената организация е празна и няма никакво наследство на данни от предишната организация;
  2. Създаване на база данни с номенклатури. Този случай е разгледан в отделна статия и представлява ситуация, при която се „клонира“ текущата фирма в нова, като се запазват номенклатурите, но се елиминират всички възможни операции.

В практиката нова база се създава когато има промяна на дейността на фирмата, когато е необходимо да се водят паралелни организации (за отчетни и за данъчни цели) и когато на едно работно място се работи с повече от една организация.

Запомняне на настройките

Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light запомнят състоянието на прозорците, на справките и на определени параметри на работа. Почти всички параметри се определят от текущата организация, затова промяната на базата изисква по-голямо внимание. Например ако в една справка е запомнен обект „Магазин“ и операторът премине към друга база, където няма такъв обект, но има обект „Ресторант“, тогава програмата трябва автоматично да промени настройката. Въпреки, че са взети специални мерки за това, в практиката съществуват много ситуации, при които програмата може да бъде „объркана“ и трябва намеса от оператора. Това причина смяната на базата от данни да е операция, която се нуждае от по-голям контрол от администраторите на системата и повишено внимание от страна на операторите.
При много настройки от типа „Заключване по обекти“, справка „Количества на стоки“ за конкретен обект, права на достъп и други се изисква проверка на опциите и полетата в прозорците за работа. Без такава проверка е възможно за се осъществи заключване към несъществуващ в новата база данни обект и срив в системата.

Поведение на продуктите

Различните продукти имат различно поведение на работа при смяна на базата от данни. Докато при Microinvest Склад Pro индивидуалните настройки на базата са краен брой и има обработка на режимите на работа, при Microinvest Склад Pro Light нещата са много по-сложни. В програмата има визуална карта на обектите, има избор на текущ обект, има активен партньор и много други настройки, свързани с базата от данни. Ако тези настройки нямат съответствие в новата база (например картата показва несъществуващи обекти, няма такъв клиент, няма списък с групите), то програмата ще издаде съобщения за възникнал проблем и трябва да се направи нова настройка на цялата система.

Други

Смяната на базата от данни е стандартна функция на програмата, която обаче изисква специално внимание от страна на операторите и контрол от системния администратор. Всяка промяна на базата от данни трябва да бъде аргументирана от действителна потребност и да бъде изпълнявана в съответствие с поведението на програмния продукт.
Еднократно обяснение на функциите на програмата и разясняване на възможните проблеми може силно да подобри взаимодействието система-оператор, като елиминира всички вероятно затруднения в ежедневната работа на програмните продукти.

Полезни връзки

Лични инструменти