Среднопретеглена цена

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Средната цена е най-популярния счетоводен способ за определяне на цената на придобиване на стоките в търговска организация. Средната цена изравнява различните доставки и отразява реалната себестойност на наличните стоки на база на извършените операции. Средната цена е наричана още „Среднопретеглена цена“, „Средна цена на придобиване“, „Цена за изписване на наличните стоки“ или „Цена за придобиване на стоките“.

Съдържание

Описание на средната цена

Понятието „Средна цена“ представлява фактическата цена за придобиване на стоките в склада. Тя се формира на базата на стойността на остатъчното количество от стоките, събрана със стойността на новопостъпилото количество на стоките в склада и след това общата стойност се разделя на обединеното количество на стоките. По този начин цялото количество от стоките има една обща цена, която отразява стойността за тяхното индивидуално придобиване.

Как се получава средната цена?

Математическата формула за формиране на среднопретеглената цена е следната:
= ((Наличното количество) * (Текущата средна цена) + (Новото количество) * (Новата цена)) / ((Наличното количество) + (Новото количество))
По този начин се сумира себестойността на наличното количество със себестойността на новото количество, общата, обединена себестойност се разпределя на сумираното общо количество на стоките и така се получава една цена, която съответства на цената за придобиване на стоките.

Особености ситуации при средна цена

Ако наличното количество е нулево,средната цена става равна на последната доставна цена. По посочената формула първата част е нулева, нулево е и количеството, затова цената на новопостъпилите стоки става „Средна цена“ на всички стоки в склада. Накратко, при нова доставка на изчерпани вече стоки, цената на доставката става „Средна цена“ на стоките в склада.
При работа „на минус“ понятието „Средна цена“ не съществува. Затова в този случай програмния продукт изписва по последната цена на стоките, която е била формирана преди количеството да стане отрицателно. Тъй като тази ситуация е гранична, без определена равностойност в материално отношение, при наличие на отрицателно количество не може да се гарантира правилно изчисляване на средната цена. С други думи казано, не можем да определим цената на стоки, които още не са доставени в притежавания от организацията склад. Затова изписването се извършва по последната известна цена, без претенции, че това може да не е точно.

Примери за средна цена

Като пример ще разгледаме няколко примера за формиране на средна цена:

  1. При налично количество от 10 броя по средна цена от 10 EUR, доставката на нови 10 броя по 10 EUR формира налично количество от 20 броя със средна цена от 10EUR. Тъй като двете цени са еднакви, няма промяна на следната цена, тя се запазва;
  2. При налично количество от 10 броя по средна цена от 10 EUR, доставката на нови 10 броя по 20 EUR формира налично количество от 20 броя със средна цена от 15 EUR. Тъй като различните доставки са на различна цена, то резултатната средна цена е стойност между двете доставни цени;
  3. При налично количество от 10 броя по средна цена от 10 EUR, доставката на нови 5 броя по 20 EUR формира налично количество от 15 броя със средна цена от 12.50 EUR. Тъй като различните доставки са на различна цена, то резултатната средна цена е стойност между двете доставни цени. Забелязва се, че по-голямото налично количество оказва по-голямо значение при формиране на средната цена;
  4. При налично количество от 0 броя по средна цена от 10 EUR, доставката на нови 10 броя по 20 EUR формира налично количество от 10 броя със средна цена от 20 EUR. Тъй като няма наличност в склада, следната цена става равна на последната доставна цена и всички стоки са придобити именно по тази цена;
  5. При отрицателно количество от -5 броя по виртуална средна цена от 10 EUR, доставката на нови 10 броя по 20 EUR формира налично количество от 5 броя със средна цена от 20 EUR. При отрицателно количество последната доставна цена на стоките става средна цена на наличността.

Възможно е да се направят много други примери за средна цена на стоките. Важно е да се отбележи, че всички тези примери се получават чрез прилагането на указаната формула.

Средна цена и редакция на документите

Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light изписват стоките по текущата цена на придобиване в момента на осъществяване на продажбите (или съответната друга разходна операция). Ако в следващ момент бъде променена доставната цена със задна дата, изписаната стойност може да се промени. В този случай програмния продукт прави пълно преизчисляване на доставната и съответно средната цена на стоките, като това се отразява за всички извършени до момента операции.

Други

Работата със средни цени е общоприета. В стандартен магазин, търговско предприятие, ресторант или кафе средната цена на стоките е основния критерии за формиране на себестойността на стоките, продуктите и ястията. Познаването на понятието „Средна цена“ може много добре за обясни текущата себестойност на продуктите и наличностите в склада.
Макар проста и ясна за основна част от мениджърите, определянето на средната цена винаги предизвиква множество допитвания и проверки на наличността на стоките. Настоящата статия описва как се формира „Средната цена“ и чрез каква формула се изчисляват нейните стойности.
Средната цена е особено важна за счетоводителите, които изписват стоките по нея. Макар и с елементарна на вид формула за средна цена, наличието на няколко хиляди стоки и активния документооборот изискват мощни компютърни изчисления за правилното формиране на отчетната стойност на стоките. Познаването на този процес е гаранция за успешен мениджмънт на предприятието.

Полезни връзки

Лични инструменти