Фактури и Торг-12

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro предлага възможности за издаване на стандартни данъчни документи. Последователността на работа е предварително зададена и изпълнява заложените нормативни изисквания за такава дейност.

Съдържание

Термини в продуктите

Понятията „Фактура”, „Складова разписка”, „Торг-12” и други съответстват на общоприетите понятия в съответната държава. При избор на държава от настройката на системата се активира съответен набор от специализирани документи.

Последователност на действие

Издаването на данъчни документи е двустъпална операция. Като първична операция е извършването на продажба или отчитане на консигнация. Това е момента, в който се реализира изписването на стоките от складовата наличност. След като този документ се съхрани, следва издаване на фактура или Торг-12. Операцията се извършва чрез меню Операции/Фактуриране/Фактуриране, като в прозореца се избира номера на извършената продажба. Документите се печатат последователно - първо оригинали, след това копия. При наличие на различни документи, печатът също е последователен от първия документ към последния.

Получаване на фактури

Получаването на фактури се основава върху същия принцип. Първичната операция е въвеждането на доставката, при която се заприхождават новите стоки. След това следва операция „Получаване на фактура”, при която към тази доставка се прикрепва данъчния документ.

Ред на документите

За Русия стандартната последователност на операциите и документите е:

  1. Извършва се продажба. Програмата печата стокова разписка. Това е първичният документ;
  2. Чрез Фактуриране се избира извършената продажба и се издават данъчен документ. Последователността е следната – Фактура оригинал, Фактура копие, Торг-12.

Особености при работа

Специално са въведени проверки, които предотвратяват дублиране или промяна на вече издадени документи. Ако е необходима редакция или преиздаване на документ от този тип, операторът трябва да изпълни следната последователност:

  1. Анулиране на издадения документ;
  2. Редакция на първичния документ;
  3. Повторно издаване на необходимия документ.

Тази последователност гарантира правилна работа и отчита необходимите действия за мрежова синхронизация на документите.

Полезни връзки

Лични инструменти