Off-Line База знания

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

База знания представлява модерна система за намиране на решения по най-важните практически въпроси за инсталация, настройка, поддръжка и използване на софтуера. Основната част от системата е Web базирана, чрез централен сървър и изисква достъп през активен Internet канал. С цел улесняване на работата на потребителите, Microinvest е създал преносима версия на База знания, която може да се използва от USB Flash устройство дори когато няма Internet връзка.

Съдържание

Преносима версия на База знания

Като цяло База знания представлява набор от много взаимосвързани документи, статии и примери. Тези документи лесно могат да се съхранят като отделни файлове и да се използват без наличие на Internet връзка. Този процес не е сложен, но при него се губи една от най-цените възможности на База знания, именно възможността за адаптивно търсене и препратки между съдържанието. Затова Microinvest е създал преносима версия на База знания, която работи активно и позволява търсене на локалния компютър. Преносимата версия на Базата от знания е пълен функционален аналог на стандартната версия, работи чрез локални ресурси и има същите функционални възможности. В нея е изградена търсачка и са представени всички препратки между документите.

Технология на работа

За да се постигне максимално добро усещане и ефективност на потребителите, преносимата версия на Базата от знания съдържа набор от 3 отделни софтуерни пакета, които работят съвместно:

  1. Media Wiki – основния продукт за управление на съдържанието, базиран на PHP технология и Web представяне на съдържанието на базата. Това е визуалната част на Базата знания;
  2. MySQL сървър за съхраняване и обработка на съдържанието на Базата от знания. В него се съхраняват всички документи и статии;
  3. Apache Web Server за визуализация на документите чрез средствата на локален Web сървър. Това е сървърът, който позволява разглеждане на съдържанието на цялата система.

Преносимата версия на База знания съдържа тези 3 продукта и самата база с документи. Чрез допълнителна среда MySQL, Apache и Media Wiki се стартират и управляват без инсталация, което позволява преносимост на цялото съдържание на произволен компютър.

Инсталация на преносимата База знания

Основния пакет на преносимата База знания е един инсталационен файл. За да се постигне целта върху преносимо USB Flash устройство е достатъчно да се изпълнят следните стъпки:

  1. Сваля се файла от сайта на Microinvest;
  2. Този файл се копира в основната папка на USB Flash устройството и се стартира;
  3. След стартиране започва процес на създаване на определени папки на продуктите и разполагане на базата от данни. С това създаването на преносима База знания приключва.

След като е инсталирана на USB Flash устройството, Базата от знания се активира чрез стартиране на файла mowes.exe. От своя страна този файл стартира последователно MySQL сървъра, Apache Web сървъра и самата База знания. В резултат на това се появява прозорец в активния браузер, който визуализира съдържанието на Базата знания.

Особености на преносимата версия

Преносимата версия на Базата знания има няколко много важни особености и потребителите трябва да са наясно с тях за да могат да я използват пълноценно. Особеностите могат да се класифицират по следните критерии:

  1. Наличие на работещ Web сървър. Преносимата База знания използва свой Web сървър и не може да работи върху компютър, където вече има инсталиран и работещ друг Web сървър. Компютри с активен Apache или IIS не могат да използват преносимата База знания;
  2. Наличие на MySQL сървър. Тъй като основата на съдържанието е в MySQL сървър, ако на компютъра има вече инсталиран сървър, то преносимата База знания не може да работи докато локалния MySQL сървър е активен;
  3. Блокиране на порт 80 или 8080. При наличен Firewall на тези портове преносимата База знания няма да може да отвори своето съдържание и да визуализира документите.

Най-общо казано, за да работи преносимата База знания трябва да няма MySQL, да няма активен Web сървър и Firewall-а да е отворен за портове 80 и 8080. В противен случай тези продукти пречат на работата на преносимата База знания.

Опресняване на съдържанието Голямо предимство на Базата знания е възможността за непрекъснато усъвършенстване и развитие на нейното съдържание. Като отворен проект много хора участват в добавянето и разширяване на съдържанието на статиите, документите, примерите и другата информационна част. При стандартния Web вариант всичко това става моментално достъпно за потребителите, без да е необходимо да се изпълнява никакво допълнително действие. При преносимата База знания съдържанието е върху USB Flash и е необходимо периодично опресняване. Като отговорен производител, Microinvest опреснява статиите на всеки 15 дни и на същия период от време се публикува нова версия на преносимата База знания. Препоръката е поне веднъж на месец да се сваля актуалната версия на преносимата База знания и тя да се копира повторно на USB Flash устройството. Само така новостите ще достигат до всички потребители и партньори.

Други Създаването на USB Flash е еднократен процес и не изисква много усилия от страна на потребителите, като едновременно с това Базата знания дава много ценни съвети и информация, която е от полза на всеки потребител или технически специалист. Препоръката е всички сервизни инженери да имат копие от База знания при себе си за бързо решаване на възникнали въпроси, трудности и запитвания. Понякога използването на База знания спестява часове лутане сред възможните решения и настройки.

Полезни връзки

Лични инструменти